Звіт директора

Доповідь на Раді Директорів  22.11.2018

Звіт директора за 2017

З В І Т

директора Державного вищого навчального закладу

„Дніпропетровський політехнічний коледж”

КАСЬЯНА Станіслава Станіславовича

за 2014 рік

про виконання умов контракту № ІV-17 від11 липня 2014р.

        І Загальна характеристика

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

         ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» надалі (ДПК) – державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Коледж розташований за адресою

49017, м. Дніпропетровськ, пр-т Петровського, 38.

Навчальний заклад засновано в березні 1930 року Постановою Ради Народних Комісарів УРСР як «Дніпропетровський коксо-хімічний технікум». В 1960 році його було перейменовано в Дніпропетровський хіміко-механічний технікум. В 1991 році наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 17.04.1991 №189 технікум перетворено в Дніпропетровський політехнічний коледж. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993р. №220 коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Коледж – самостійний освітянський статутний суб’єкт, має права юридичної особи, рахунки в установах банку, печатку і штампи, веде самостійний баланс, діє на підставі чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

Коледж має 3 денних  відділення. Навчальний заклад діє на основі ліцензії (серія АЕ №458573 видана 28.07.2014р., рішення ДАК від  08.07.2014р., протокол №110, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2014р. №2642-л), яка засвідчує право Дніпропетровського політехнічного коледжу на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста із дев’яти спеціальностей з ліцензованим  обсягом прийому 420 осіб на денному та 35 осіб на заочному відділеннях.

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в ХХІ столітті, коледж є  членом навчально-науково-освітніх комплексів Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ), Дніпропетровського національного університету, Національного гірничого університету

(м. Дніпропетровськ).

Результати вступної кампанії 2014р.

 

Назва показника

 

2014

Зараховано (всього осіб) 216
За кошти державного бюджету

денна

заочна

215

215

За кошти фізичних та юридичних осіб

(всього осіб), у т.ч.

денна

заочна

1

 

1

Загальний конкурс 1,23

Матеріально-технічну базу коледжу складають: два навчально-лабораторні корпуси загальною площею 12669 кв. метрів, 73 навчальні кабінети і лабораторії, дві майстерні, спортивний і тренажерний зали, гуртожиток, буфет на 40 посадкових місць, бібліотека з читальною залою, медичний пункт.

В навчально-виховному процесі коледж користується обладнаними лабораторіями та кабінетами. Більшість кабінетів обладнані комп’ютерною технікою і Wi-Fi інтернетом.

Бібліотека має ізольоване приміщення для розташування книжкового фонду і читальну залу на 64 посадкових місця.

Книжковий фонд складає 52527 одиниць, з яких: навчальної літератури – 43705 одиниць, художньої – 8822 одиниць. Коледж отримує підписні, періодичні видання. Також в бібліотеці знаходяться методичні розробки на електронних носіях для самостійної роботи студентів. В бібліотеці є 4 ПЕОМ з підключенням доInternet для самостійної роботи студентів.

На балансі навчального закладу знаходиться гуртожиток загальною площею 3884 кв. метрів. Забезпеченість студентів гуртожитком складає 100%.

Касьян Станіслав Станіславович, директор Дніпропетровського політехнічного коледжу, розпочав свою діяльність у навчальному закладі в 1982 році, коли був зарахований на посаду викладача історії як молодий спеціаліст після закінчення Дніпропетровського державного університету. З 1985 по 1990 рік працював завідуючим відділенням. В 1990 році призначений на посаду заступника директора з навчальної роботи. В січні 1997 року вперше обраний директором коледжу, після чого переобирався в 2000, 2005, 2011,2014р.р.

Касьян Станіслав Станіславович – відмінник освіти України, нагороджений відзнакою МОНУ «А. Макаренко», нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, має нагороди Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міського голови

м. Дніпропетровська і т.і.

В 2014 році коледж отримав ліцензії на здійснення підготовки фахівців із спеціальностей: 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» і 5.05140101 «Біохімічне виробництво», причому фахівців з спеціальності  «Біохімічне виробництво»  в Україні не готує ні один ВНЗ І-ІІр.а., тому коледж став розробником державних стандартів з цієї спеціальності.

В коледжі здійснюється реконструкція матеріально-технічної бази, створені необхідні умови для якісного навчально-виховного процесу.

Об’єктом підвищеної уваги директора є питання співпраці адміністрації та педагогів з органами студентського самоврядування, що сприяє розвитку лідерського потенціалу студентської молоді, її громадської ініціативи, набуттю нею через соціальну практику досвіду активної і компетентної участі в громадському житті.

Директор коледжу постійно здійснює контроль  за якістю навчально-виховного процесу.

Навчально-виховна робота коледжу, діяльність студентського самоврядування, робота приймальної комісії постійно висвітлюється в новинах на сайті коледжу:  dpc.edu.ua.

Щорічно педагогічний колектив коледжу визначає науково-методичні цілі та завдання на навчальний рік. Реалізація завдань знаходить своє відображення в плануванні і практичній діяльності коледжу, забезпеченні ефективного і стійкого фінансово-економічного та господарського стану навчального закладу.

    2. Формування контингенту

Формування контингенту – одна з основних ланок роботи керівника та всього педагогічного колективу коледжу.

В коледжі постійно удосконалюють існуючі та  вишукуються нові форми профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії з метою стабільного притоку молоді на навчання.

Головним фактором формування контингенту коледжу та забезпечення виконання державного замовлення є діяльність приймальної комісії навчального закладу, яку очолює директор. На основі Умов прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому, Положення про приймальну комісію ґрунтується злагоджена та цілеспрямована діяльність комісії.

Уся документація з питань прийому до коледжу відповідає нормативним вимогам.

Створено постійно діючу ініціативну групу, яка організовує та направляє агітаційну та профорієнтаційну роботу, щорічно проводяться Дні відкритих дверей, створено сайт коледжу, де подається оновлена інформація щодо навчального закладу, оголошення про прийом. Реклама та агітаційна інформація надається в засобах масової інформації, виготовляються рекламні буклети тощо.

Коледж уклав договори про співпрацю з 43 школами міста Дніпропетровська та області. Учні цих шкіл мають змогу виконувати практичні і лабораторні роботи на базі коледжу. З метою встановлення тісних контактів з учнівською молоддю влаштовуються спортивні змагання студентів коледжу з командами шкіл, виступи гуртків художньої самодіяльності, спільні вечори відпочинку тощо.

Щорічно у коледжі складається план профорієнтаційної роботи та один раз на місяць відповідальний секретар приймальної комісії звітує на адміністративній раді про проведену роботу.

Завдяки всім переліченим факторам план прийому за державним замовленням виконується в повному обсязі.

В коледжі реалізується ряд заходів щодо збереження контингенту студентів:

–         всебічний аналіз успішності і відвідування занять;

–         організація додаткових консультацій для невстигаючих студентів;

–         створення умов для самостійної підготовки студентів;

–         адаптація студентів нового набору до умов навчання в коледжі.

З метою адаптації студентів здійснюються наступні заходи:

–         знайомство із студентами та їхніми родинами, анкетування студентів;

–         складання соціальних паспортів груп;

–         індивідуальні бесіди викладачів із студентами з метою вивчення особистості студента;

–         координація завідуючими відділень роботи викладачів, які працюють в групах нового набору;

–         щоденний контроль явки студентів на заняття;

–         залучення студентів нового набору до роботи в органах студентського самоврядування, науково-дослідницькій роботі, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, тощо;

–         знайомство з традиціями коледжу, з Правилами внутрішнього розпорядку коледжу.

З метою адаптації студентів першого року навчання проводиться вхідний контроль знань, організовуються консультації, додаткові заняття, індивідуальна робота. Питання прийому в коледж, а також адаптація студентів нового набору щорічно розглядаються на засіданнях педагогічної ради.

  3. Зміст підготовки фахівців

Професійна підготовка фахівців у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» здійснюється на рівні державних галузевих стандартів вищої освіти України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з восьми напрямів з дев’яти спеціальностей.

Зміст освіти ліцензованих спеціальностей у Дніпропетровському політехнічному коледжі – це науково обґрунтована система дидактичного та методичного матеріалу для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», який визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичному забезпеченні, дидактичних засобах.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми, які є галузевими нормативними документами з підготовки студентів з кожної спеціальності коледжу визначають місце фахівця в структурі галузевої економіки держави і вимоги до його компетентності, а також нормативний термін навчання та нормативні форми державної  атестації.

Основним нормативним документом навчального закладу, що визначає зміст та організацію навчального процесу за ліцензованими спеціальностями, є навчальний план.

Зміст підготовки фахівців зі спеціальностей спрямований на забезпечення формування кінцевих професійних функцій майбутнього спеціаліста та визначений обсягом дисциплін, включених до навчальних планів зі спеціальностей.

В навчальних планах дотримано вимоги до співвідношення навчального часу між циклами підготовки, переліком дисциплін на обсягом годин на їх вивчення, які визначені у відповідності до освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста.

Усі дисципліни теоретичного та практичного циклів навчальних планів спеціальностей, у тому числі і всі види практик, забезпечені навчальними програмами, зміст яких повністю відповідає освітньо-професійним програмам підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями.

На підставі освітньо-професійних програм, навчальних програм  нормативних дисциплін викладачами коледжу складені робочі навчальні програми та тематичні плани, в яких викладено зміст конкретних навчальних дисциплін, послідовність вивчення змістових складових дисциплін,організаційні форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю знань, методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін, списки навчальної та методичної літератури. У робочих навчальних програмах передбачаються лекції, семінари, лабораторні і практичні заняття.  Питання їх якості розглядаються на засіданнях методичної ради.

Навчальні програми, зміст навчального матеріалу систематично поновлюються з урахуванням змін, які відбуваються в сфері освіти та економіки, запровадження нових виробничих технологій, тощо.

Відповідно до освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів за ліцензованими спеціальностями у Дніпропетровському політехнічному коледжі атестація випускників проводиться з 4-х спеціальностей у вигляді захисту дипломного проекту, а з 5-х спеціальностей – у вигляді комплексного державного екзамену.

Результати захисту дипломних проектів і здачі державних екзаменів підтверджують достатній рівень підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», що відповідає стандартним вимогам спеціальностей згідно з профілями їх діяльності, визначеними освітньо-професійними характеристиками, про що свідчать відгуки з підприємств, на яких працюють випускники коледжу.

Педагогічний колектив коледжу забезпечує якісний зміст підготовки студентів зі спеціальностей, орієнтується на сучасні вимоги до вищої освіти, впроваджує в навчальний процес новітні педагогічні технології з використанням ІТ- технологій, спрямовує навчальний процес на вивчення особливостей ринкової економіки.

4. Організація та науково-методичне забезпечення

                                 навчального процесу

Навчальний процес в Дніпропетровському політехнічному коледжі спрямований на досягнення основної мети – підготовку освіченого конкурентноспроможнього фахівця для промисловості України.

Організація навчального процесу враховує педагогічний потенціал, матеріальну і методичну бази коледжу, сучасні інформаційні технології і зорієнтована на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній і соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.

Планування навчально-виховного процесу в коледжі включає:

–         розробку та затвердження єдиного плану навчально-виховної роботи на навчальний рік;

–         розподіл педагогічного навантаження шляхом формування оптимальної системи якісного забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін;

–         розробку та затвердження річних планів роботи предметних комісій;

–         розробку і затвердження індивідуальних планів роботи педагогічних працівників на навчальний рік.

На основі навчальних планів розробляється графік навчального процесу, який затверджується директором коледжу.

Контроль виконання навчальних планів здійснюється директором і заступником директора з навчальної роботи. Контроль успішності,

відвідування занять, якості навчального процесу здійснюється шляхом проведення проміжних атестацій, здачі семестрових і державних екзаменів, заліків, проведенням обов’язкових та директорських контрольних робіт. Результати контролю обговорюються на засіданнях предметних комісій, методичній раді, педагогічних радах відділень.

Педагогічний колектив коледжу веде ефективну методичну роботу. Викладачами коледжу розроблені робочі навчальні програми для всіх дисциплін, усіх видів практик, конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали для практичних і лабораторних робіт, семінарських занять, модульні та комплексні контрольні роботи, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, тощо.

У коледжі працює методичний кабінет. В ньому знаходяться всі матеріали щодо організації, змісту і методики навчально-виховної діяльності: нормативна документація, робочі навчальні плани спеціальностей, плани роботи всіх структурних підрозділів, робочі навчальні програми з усіх предметів, методичні розробки з навчальної та виховної роботи, положення, методичні рекомендації різної направленості, пам’ятки для викладачів, керівників академічних груп, голів предметних комісій, студентів. Всі методичні матеріали систематизовані.

Колективним органом управління навчально-методичною роботою у коледжі є педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми, проблеми підвищення якості підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями, обговорення підсумків роботи колективу, планування та завдання на наступний рік, стан роботи відділень, практичного навчання, тощо.

Один раз на рік проводяться тижні-огляди предметних комісій. Підсумки цієї роботи заслуховуються на засіданні педагогічної ради.

Не рідше одного разу на два місяці проводяться засідання методичної ради коледжу, на яких аналізується стан навчально-методичного забезпечення предметів, вивчаються новітні педагогічні технології.

У коледжі розроблені навчально-методичні комплекси із всіх предметів.

На засіданнях адміністративної ради коледжу вирішуються важливі питання господарської, фінансової та управлінської діяльності.

5. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів

Науково-дослідницька робота студентів ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді. Науково-дослідницька робота ведеться з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчості та ініціативи для покращення підготовки фахівців нової генерації.

Студенти коледжу залучаються до виконання науково-технічних робіт, беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках.

Важливими напрямками у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення олімпіад з навчальних дисциплін у коледжі, що дозволяє вже на перших курсах навчання виявити обдарованих студентів. Відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-заходи науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого Міністерством освіти і науки України від 18 серпня 1998р. №305, на виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України від 04 березня 2011 року №213/16, у коледжі щорічно проводяться олімпіади із всіх  загально – освітніх дисциплін і більшості спеціальних дисциплін. Переможці олімпіад отримали грамоти та призи, взяли участь у міських, обласних і республіканських олімпіадах.

Підсумки участі студентів

     ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» в олімпіадах

 

Найменування олімпіади, конкурсу Рік ПІБ студента Зайняті місця
 

Обласна олімпіада з української мови

 

2014

 

Грунде А.

 

2

 

Міські олімпіади з:

–  біології

– хімії

– бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарева К.

Домбровська Л.

Біжко І.

 

 

2

2

3

Обласні олімпіади

ІІІ тур ХІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

 

 

 

 

 

Рощупкіна Д.

 

3

  Всеукраїнські  олімпіади

ІV Всеукраїнська олімпіада  з української мови

 

Паращина Є.

 

2

На базі коледжу працюють міське методичне об’єднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ р. а. (голова об’єднання – викладач вищої категорії Свириденко Л.В.) та обласне методичне об’єднання викладачів екології (голова об’єднання – викладач вищої категорії  Малярчук А.В.), за планом роботи яких проводяться засідання, семінари, конференції з навчально-методичних питань, обмін педагогічним досвідом, тощо.

В коледжі створено об’єднаний  спеціалізований інтернет-сайт міського методичного об’єднання викладачів хімії та обласного методичного об’єднання викладачів екології ВНЗ І-ІІ р.а.

На протязі  2014р. в коледжі були організовані і проведені:

–         обласна науково-практична конференція  «Екологія.Хімія.Освіта-2014» за участю як студентів і викладачів ВНЗ І-ІІр.а., так і вчених кафедри екології

Національного гірничого університету і Українського державного хіміко-

технологічного університету;

–         обласна студентська науково-практична конференція «Екохім-2014»;

–         обласна олімпіада з екології на звання «Кращий еколог» в 2014р.;

–         семінар-практикум викладачів хімічних дисциплін «Науково-дослідницька робота студентів під час вивчення хімічних дисциплін у ВНЗ І-ІІр.а.».

Студенти і викладачі коледжу в 2014р. приймали участь в науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова весна», які проводяться в Національному гірничому університеті.

6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Навчально-практичну підготовку та виховний процес в ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» забезпечують  85 штатних педагогічних працівників. Серед них має вчену ступінь кандидата наук 1 співробітник, три викладача пройшли навчання в аспірантурі, два викладача навчаються в аспірантурі за профілем предметів, що викладають. Всі викладачі мають вищу освіту, їх освітня кваліфікація і досвід роботи на виробництві відповідають профілю предметів, які вони викладають. Система підбору, розстановки та атестації керівних та педагогічних кадрів спрямована на покращення якісного складу педагогічного колективу. Створений резерв викладачів із числа лаборантів та інші співробітників, які навчаються без відриву від виробництва в ВНЗ ІІІ-ІУ р. а. Для викладання окремих предметів запрошуються на вакансії висококваліфіковані викладачі в якості сумісників. Крім цього, до навчального процесу залучаються провідні спеціалісти виробництва, працівники науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації в якості голів Державних кваліфікаційних комісій, рецензентів дипломних проектів і робіт.

В 2014 році педагогічний колектив коледжу поповнився 6 молодими викладачами, яким необхідно набувати досвіду та педагогічної майстерності. З цією метою організовано роботу школи викладачів-початківців, де вивчаються основні нормативні документи про освіту, питання педагогіки та психології, організації навчального процесу, ведення навчальної документації. Для проведення занять з молодими викладачами залучаються працівники науково-методичного центру вищої освіти, кращі викладачі коледжу та викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ р. а. В коледжі організоване взаємне відвідування навчальних занять.

Щорічно у відповідності до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010р. №93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за №1255/18550, в коледжі проводиться атестація педагогічних працівників.  Не атестованих і умовно атестованих в 2014р. в коледжі не було.

Директор коледжу атестувався в 2010 році, має вищу категорію і звання «викладач-методист».

В коледжі 2 педагогічні працівники нагороджені відзнакою Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України», 1- почесною відзнакою «А.С.Макаренко», 6 педагогів нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 15 педагогічних працівників нагороджені Почесними грамотами Дніпропетровської обласної адміністрації, обласного і міського департаментів освіти.

   7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування

Організація виховної роботи в коледжі будується з урахуванням інтересів студентів, їх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальностей, на яких вони навчаються, термінів навчання. Важливим принципом організації роботи з молоддю є комплексний проектно-технологічний підхід, який вимагає єдності всіх його напрямів та спрямований на всебічний розвиток особистості вихованця.

Виховна робота коледжу ґрунтується на нормативно-правовій базі з питань виховної роботи:

–         Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства»;

–         Концепції виховання дітей та молоді;

–         Концепції громадянського виховання;

–         Національній доктрині розвитку освіти;

–         Конвенції про права дитини;

–         документах Міністерства освіти і науки України.

В коледжі розроблені і реалізуються дві програми, спрямовані на розширення пізнавальних і творчих здібностей студентів, а саме:

–         «Програма запровадження соціально-психологічного моніторингу під завдання освіти і виховання в коледжі»;

–         «Програма валео-екологічної культури, просвіти і виховання».

Колектив коледжу протягом звітного періоду працював над вирішенням головних завдань у системі виховної роботи:

–         виховання нової людини на ґрунті духовного, народознавчого,

просвітницького потенціалу України;

–         створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного

розвитку студентів, забезпечення права громадян на освіту;

–         турбота про здоров’я студентів, пропаганда здорового способу життя;

–         виховання громадянсько-патріотичних якостей завдяки продовженню

краєзнавчої та військово-патріотичної роботи;

–         оновлення змісту і виховання, розробка та апробація нових педагогічних

технологій, методів і форм виховання.

–         патріотичне виховання студентів на прикладах героїв АТО.

В основі виховного процесу коледжу покладена система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів і студентів згідно із суспільно заданими цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати висококваліфікованим фахівцем, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе як особистості.

Реалізуючи концепцію освіти як процесу розвитку творчої особистості, в коледжі постійно йде пошук новітніх педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує. Анкетування, соціологічні дослідження, індивідуальна робота дають змогу вивчати рівень вихованості, потреб, інтересів кожного студента. Така робота і підходи до неї не епізодичні, а носить систематичний, послідовний і постійний характер.

Керівництво виховним процесом здійснюють директор коледжу, його заступники, завідуючі відділень, керівники академічних груп, вихователь гуртожитку та студентське самоврядування. Розкладом та графіком роботи визначені дні та години, в які проводяться виховні заходи, що дає можливість диференціювати виховну роботу із студентами.

В коледжі проводяться виховні заходи, які позитивно впливають на світогляд студентів: дні здоров’я, свято квітів, огляди художньої самодіяльності груп, вечори відпочинку відділень, тижні предметних комісій, конкурси професійної майстерності, бесіди, лекції, зустрічі з цікавими людьми, спортивні змагання. Студенти коледжу відвідують  театри, музеї, філармонію, тематично-художні виставки та інші культурно-освітні заходи, які відбуваються у місті.

Постійно за планом роботи організовуються зустрічі з психологами, фахівцями центру соціальної служби у справах сім’ї та молоді Ленінського району м. Дніпропетровська.

В коледжі організовано роботу студентського загону волонтерів, який опікується пацієнтами гематологічного відділення дитячої лікарні №6

м. Дніпропетровська.

В коледжі працюють 4 гуртки художньої самодіяльності:

–         джаз- балет “Чойс”,

–         команда КВВ ,

–         студентський театр естрадних мініатюр,

–         вокально-інструментальний ансамбль “До зірок”.

В  7 спортивних секціях займаються більш 200 студентів. Гордістю коледжу є дівоча волейбольна команда,неодноразовий переможець міських і обласних змагань, призер першості України серед ВНЗ I-IIр.а.

У відповідності із вимогами Закону України «Про вищу освіту» в коледжі організовано студентське самоврядування. Представники від студентів є членами педагогічної ради коледжу, без їх участі не вирішуються питання призначення стипендії, відрахування студентів з коледжу, тощо.

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є Комітет у справах студентів та молоді коледжу.

Студентське самоврядування коледжу здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку, всього коледжу.

Метою діяльності органів студентського самоврядування коледжу є створення умов для самореалізації особистості студентів, виховання у студентів навичок майбутнього організатора, керівника, відповідальності за результат своєї праці.

Студентська рада гуртожитку є постійно діючим органом, який здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування гуртожитку.

Для більш ефективної роботи з батьками студентів в коледжі працює батьківський педагогічний всеобуч, який має на меті підвищення педагогічної компетенції батьків, вирішення проблем виховання підлітків спільними зусиллями педагога та батьків.

У коледжі діє система контролю відвідування занять студентами, яка включає щоденний, щотижневий, щомісячний контроль.

8. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Для ефективного проведення навчально-виховного процесу у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» використовується матеріально-технічна база, яка постійно розвивається та удосконалюється, що дозволяє забезпечити необхідні умови для підготовки фахівців з ліцензованих спеціальностей згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти.

Навчально-матеріальна база коледжу включає два навчальних корпуси загальною площею 12669 кв.м., з яких 6897 кв.м. є учбовою площею, гуртожиток загальною площею 3884 кв.м.,  бібліотеку з читальним залом на 64 місця, спортивний та тренажерний зали, спортивний майданчик, дві навчальні майстерні, два актових зали, буфет на 40 посадкових місць.

Всі споруди знаходяться в задовільному стані. Навчальна площа на одного студента  складає  близько 9 кв.м.

Для організації навчального процесу, проведення практичних і лабораторних робіт створено 47 навчальних кабінетів, 27 лабораторій, 2 навчальні майстерні. Коледж має 4 комп’ютерних класи на 75 посадкових місць. Всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем, що забезпечує в повному обсязі проведення лабораторно-практичних робіт.

Проблемними залишаються питання фінансування навчального закладу. Завдяки жорсткій економії коледж не має заборгованостей з оплати комунальних послуг та виплатою заробітної плати і стипендії.

Ремонтні роботи в коледжі здійснюються силами господарської частини і ремонтних бригад, які фінансуються з благодійного рахунку рішенням батьківського комітету.

Перелік основних ремонтно-будівельних робіт за 2014 рік:

–         відремонтовано фасад навчального корпусу «А»  побудови 1933 року;

–         завершено ремонт м’якої крівлі  корпусу «Б» загальною площею 1000 м2;

–         розпочато ремонт актової зали на 200 посадкових місць, зокрема відремонтована стеля площею 120 м2 із застосуванням полімерних матеріалів, заміною 40 світильників і електропроводки;

–         відремонтовано приміщення 2 службових і 6 навчальних кабінетів;

–         створено 2 нових комп’ютерних класи на 40 посадкових місць;

–         проведено заміну 12 дерев’яних вікон на полімерні;

–         проведені роботи по благоустрою двору біля навчального корпусу «Б;

–         навчальні  корпуси і гуртожиток безкоштовно обладнані кабельним  Internet  і Wi-Fi.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу у коледжі має плановий систематичний характер і спрямоване на стабільне зміцнення навчально-матеріальної бази закладу. В основу розвитку коледжу покладено оснащення всіх кабінетів і лабораторій комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням.

Матеріально-технічне забезпечення усіх спеціальностей коледжу гарантує якісну підготовку фахівців у відповідності з державними стандартами.

9. Практична підготовка майбутніх фахівців та їх працевлаштування

Практична підготовка студентів у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» проводиться у відповідності до  “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993р № 93, наказів та рішень колегії Міністерства освіти і науки України щодо практичної підготовки студентів, галузевих стандартів вищої освіти України,навчальних планів та програм з обраної спеціальності.

Усі практики мають відповідне методичне забезпечення та спрямовані на формування вмінь, визначених у освітньо-кваліфікаційних характеристиках та освітньо-професійних програмах.

На завершальному етапі навчання студенти проходять практичне навчання на підприємствах галузі, де отримують необхідні для кваліфікованої роботи навички та складають екзамен на отримання робочої професії.

Технологічна та переддипломна практики проводяться на  високотехнологічних підприємствах хімічної, нафто газопереробної та машинобудівельної галузей, з якими коледж уклав довгострокові договори про співробітництво.

Після закінчення практики кожен студент оформляє письмовий звіт про виконання програми практики, який оцінюється керівником від бази практики.

За результатами технологічних практик в коледжі проводяться навчально-практичні конференції за спеціальностями та публічні звіти студентів про проходження практики, особливості роботи того чи іншого підприємства, наявність і ефективність роботи сучасного обладнання, матеріалів, технологій.

Аналіз студентських звітів з технологічної практики та відгуки з підприємств показують, що рівень професійної підготовки відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик фахівців і задовольняє вимогам підприємств.

Більшість випускників мають організаційні здібності, добре орієнтуються в технічних та економічних питаннях, володіють комп’ютерною технікою, сумлінно і творчо ставляться до виконання своїх обов’язків.

Всі випускники коледжу, які навчаються за державним замовленням, забезпечуються договорами на працевлаштування.

В коледжі постійно проводиться моніторинг якості підготовки молодих спеціалістів, розроблена програма співпраці з підприємствами – замовниками кадрів.

З 2011 року в коледжі створено комісію сприяння працевлаштування, основним завданням якої є забезпечення випускників першим робочим місцем.

Комісія здійснює:

–         пошук вакантних місць з профілю отриманої спеціальності;

–         організацію методичної допомоги студентам в складанні анкет, заяв;

–         організацію тимчасової зайнятості студентів;

–         організацію консультацій, проведення тренінгів з ефективного пошуку роботи.

Директором коледжу постійно проводяться зустрічі з питань партнерського співробітництва з керівництвом центрів зайнятості і керівниками підприємств, випускниками коледжу з питань підвищення якості підготовки спеціалістів і покращення працевлаштування випускників.

В 2014 році  коледж уклав договори з рядом ведучих підприємств галузі на працевлаштування випускників, зокрема з ПАТ «Дніпроважмаш», ПАТ «ІнтерМікроДельта,Інк», ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського»,ДП «НВО ПХЗ»,  ПАТ «Веста-Дніпро»,  ДП ВО «ПМЗ ім. О.М.Макарова» та інші.

При прогнозованому випуску молодих спеціалістів в 2015 році 167 осіб, коледж має на цей період 202 місця для працевлаштування за фахом випускників.

Робота над вдосконаленням існуючої в коледжі системи працевлаштування є одним з найважливіших концептуальних напрямів діяльності навчального закладу.

   10. Міжнародне співробітництво

Починаючи з 2012 року коледж започаткував новий напрям навчально-виховної діяльності – співпрацю з вищими навчальними закладами зарубіжжя.

В липні 2012 року коледж уклав договір з громадською організацією «Дніпропетровський обласний союз поляків» про створення науково-методичного центру «Наука двох народів» для проведення спільних заходів та науково-методичної роботи у напрямку патріотичного виховання студентів, сприяння науковій та педагогічній співпраці між вищими навчальними закладами Дніпропетровщини та Республіки Польща.

В рамках науково-методичного центру «Наука двох народів» коледж уклав договори про співпрацю з Вищою школою м. БялаПодляска, Люблінським природничим університетом, Люблінським католицьким університетом, Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Скадовської, Лодзинським технічним університетом.

Рішенням департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації коледж визначений як базовий навчальний заклад по організації міжнародного співробітництва в ВНЗ І-ІІр.а. області.

В найближчих планах коледжу – організація в  2015 році ознайомчої практики  студентів-екологів коледжу в Люблінському природничому університеті. В 2015 році коледж планує провести студентську науково-практичну конференцію з питань екологічного і валеологічного виховання за участю студентів з Польщі і ВНЗ Дніпропетровщини.

11. Фінансово – господарська діяльність

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» – бюджетна установа, підпорядкована Міністерству освіти і науки України і фінансується за рахунок коштів загального фонду Держбюджету, спеціального фонду, який формується із власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються коледжем згідно із чинним законодавством та надходжень від отриманих благодійних внесків та подарунків.

Згідно з кошторисом та планом використання бюджетних коштів за загальним фондом було отримано фінансування на поточні видатки в                                   2014р.         – 12070211грн.

За спеціальним фондом у кошторисі планувалось фінансування на поточні видатки в

2014р.        – 629056 грн.

Благодійна допомога була отримана в

2014р.        –  32355 грн.

В господарській частині коледжу створена ремонтна бригада, яка постійно працює над проведенням поточних ремонтів. В зв’язку із обмеженістю державного фінансування, ремонтні роботи значною мірою здійснюються за благодійні кошти і дарунки.

В коледжі розроблені заходи по економії енергетичних ресурсів. З метою тепло збереження в навчальних корпусах і гуртожитку ведеться робота по заміні дерев’яних вікон на пластикові, заміна дверей на склопакети, заміна труб системи опалення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

З метою економії електроенергії лампи накалювання замінюються на сучасні люмінесцентні світильники.

Бухгалтерській облік у коледжі ведеться у меморіальних ордерах згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999р. №114, а також у відповідності до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мінфіна України від 28.01.2002р. №57.

Призначення та виплата стипендії студентам коледжу здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. №882 (зі змінами).

Грошове забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003р. №763.

Виплати всіх соціальних гарантій студентам здійснюються своєчасно і в повному обсязі.

Нарахування та виплата заробітної плати у коледжі здійснюється на підставі штатних розписів, тарифікаційних списків педагогічних працівників на відповідні дати, які відповідають доведеним лімітам, табелів робочого часу, наказів.

Протягом 2014 року безпідставних затримок заробітної плати не було. Заробітна плата, відпускні, лікарняні та грошова допомога на оздоровлення сплачені в повному обсязі та в установлені терміни.

Адміністрацією коледжу виконуються всі  пункти колективного договору, в тому числі з питань охорони праці, оздоровлення працівників, виплати заробітної плати.

Коледж в повному обсязі розраховується за використанні комунальні послуги та енергоносії відповідно до укладених договорів.

Всі співробітники коледжу проходять навчання, інструктажі, перевірки знань з питань правил техніки безпеки згідно з чинним законодавством.

  12. Розвиток соціальної сфери

Виконання програми соціального розвитку у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» проводиться за напрямками:

–         духовний і соціальний розвиток студентської молоді;

–         духовний і соціальний розвиток викладачів і співробітників.

З метою соціального захисту студентів в коледжі реалізуються наступні заходи:

–         створені належні побутові умови для отримання студентами освіти;

–         створено фонд соціальної допомоги відповідно до «Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії, для  надання матеріальної допомоги та преміювання студентів коледжу;

–         реалізуються Державні програми соціального захисту пільгових категорій студентів;

–         надається консультаційна допомога з питань законодавчого забезпечення захисту студентів пільгових категорій;

–         забезпечуються умови для проходження безкоштовного медичного обслуговування;

–         працевлаштовуються випускники пільгових категорій і випускники, які навчаються за рахунок державного бюджету.

У коледжі організовано роботу із студентами пільгових категорій, зокрема із студентами-сиротами. Хід виховної роботи із студентами вказаної категорії контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи. Фінансове  забезпечення студентів-сиріт здійснюється щомісячно з виплатою усіх належних їм державних та соціальних виплат, стипендії.

Робота з покращення духовності і розвитку соціальної сфери розпочинається з проведення у кожній навчальній групі виховних годин на різноманітні теми, які хвилюють студентську молодь. Постійно проводяться загальні заходи: тематичні концерти, екскурсії в музеї, на художні виставки, відвідування театрів, поїздки визначними місцями України.

Студенти приймають активну участь в роботі гуртків художньої самодіяльності і спортивних секціях.

Коледж має гуртожиток, який повністю забезпечує потребу в місцях для проживання іногородніх студентів.

У гуртожитку створені всі необхідні умови для забезпечення побутових потреб мешканців, а саме: працюють душові кімнати, підтримується належний температурний режим, працюють кухні і побутові кімнати. Підготовка до занять проводиться в читальному залі, кімнатах самопідготовки.

В гуртожитку постійно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи кімнат для проживання та місць загального користування, поточні та капітальні ремонти, придбання обладнання.

Всім студентам, які за підсумками екзаменаційних сесій отримують право на стипендію, до 25 числа поточного місяця здійснюється її виплата. Крім того, студентам, які мають складне матеріальне становище, виплачується матеріальна допомога. Велика увага  приділяється соціальному захисту дітей-сиріт та інвалідів. Цим категоріям студентів відповідно до чинного законодавства України виплачується грошове забезпечення.

Соціальні програми, які діють у коледжі, направлені на розвиток соціальної сфери для викладачів і співробітників.

Режим роботи, графіки навчального процесу, тривалість занять та перерв встановлені Правилами внутрішнього розпорядку для працівників. Робочий час педагогічних працівників визначається розкладом занять.

Для всіх працівників забезпечені необхідні умови праці, всі робочі місця обладнані необхідними меблями та інвентарем. Своєчасно виплачується заробітна плата, один раз на рік кошти на оздоровлення.

Відповідно до діючого законодавства викладачі і співробітники коледжу за досягнення високих показників в роботі заохочуються грошовими винагородами.

Неповнолітні діти педагогічних працівників і співробітників до новорічних свят отримують подарунки.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» вдало поєднує багаті традиції, сформовані впродовж десятиліть із новими тенденціями розвитку вищої школи, визначеними програмними документами Міністерства освіти і науки України. Розроблена три роки тому стратегія розвитку коледжу до 2015р., що ґрунтується на реаліях дня і передбачає кардинальні зміни прискорення розвитку коледжу, визначила нову філософію освіти, пріоритети та механізми їх реалізації, успішно реалізується і дає свої результати.

Сьогодні коледж визначається високою якістю підготовки фахівців, сформованим комплексом організаційних та фінансових механізмів, які стимулюють навчальну, методичну та виховну діяльність в коледжі. За останні три роки в коледжі проведена значна робота по осучасненню навчально-виховного процесу шляхом розширення використання ІТ- технологій, зміцнення навчально-матеріальної бази, розширення зв’язків з ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації, омолодження та  якісного зростання педагогічного колективу.

На сьогодні актуальними для вирішення є наступні проблеми:

–         продовження реконструкції навчального корпусу «А» (побудови 1933р.) шляхом використання сучасних будівельних і конструкційних матеріалів;

–         оновлення і розширення комп’ютерної бази коледжу;

–         вдосконалення методики оцінювання якості роботи педагогічних працівників та створення ефективної моделі матеріального та морального заохочення;

–         розробка і проведення заходів, спрямованих на розвиток навчального закладу згідно положень нового Закону України «Про вищу освіту».

13. Перспективний план розвитку

З метою реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні в ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» розроблено  перспективний план розвитку, який покладено  в основу роботи педагогічного колективу.

Пріоритетним у діяльності коледжу на наступні п’ять років є:

–         безумовне виконання законодавчих актів та нормативних документів Кабінету Міністрів України, державних органів влади;

–         підготовка за державними стандартами молодших спеціалістів за акредитованими спеціальностями;

–         виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини;

–         створення умов для постійного підвищення рівня підготовки молодших спеціалістів відповідних напрямів.

Зазначені пріоритети реалізуються шляхом вирішення слідуючих основних завдань:

–         впровадження новітніх технологій навчання та практичної підготовки молодших спеціалістів шляхом відпрацювання соціального партнерства з підприємствами, замовниками кадрів;

–         розробка і впровадження нових форм і засобів надання освітніх послуг;

–         пошук та впровадження нових ефективних форм профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх закладів;

–         продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення дисципліни  навчального плану та управлінської діяльності;

–         забезпечення подальшого розвитку студентського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

–         створення необхідних умов для роботи методичних підрозділів та активізації їх діяльності щодо надання допомоги молодим викладачам;

–         активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними студентами, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки студентів до олімпіад та конкурсів різного рівня;

–         залучення викладачів та студентів до активної науково-дослідної роботи;

–         удосконалення процесу професійно-практичної підготовки студентів, їхнього професійного розвитку, підготовки та працевлаштування;

–         зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов для якісної організації навчально-виховного процесу, високопродуктивної праці співробітників, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, соціального страхування.

 

 

                   Директор коледжу                                         С.С. Касьян

З В І Т

директора Державного вищого навчального закладу

„Дніпропетровський політехнічний коледж”

КАСЬЯНА Станіслава Станіславовича

за 2015 рік

про виконання умов контракту № ІV-17 від11 липня 2014р.

 

        І Загальна характеристика

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

         ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» надалі (ДПК) – державний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Коледж розташований за адресою:

49017, м. Дніпропетровськ, пр-т Петровського, 38.

Навчальний заклад засновано в березні 1930 року Постановою Ради Народних Комісарів УРСР як «Дніпропетровський коксо-хімічний технікум». В 1960 році його було перейменовано в Дніпропетровський хіміко-механічний технікум. В 1991 році наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 17.04.1991 №189 технікум перетворено в Дніпропетровський політехнічний коледж. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993р. №220 коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Коледж – самостійний освітянський статутний суб’єкт, має права юридичної особи, рахунки в установах банку, печатку і штампи, веде самостійний баланс, діє на підставі чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

Коледж має 3 денних  відділення. Навчальний заклад діє на основі ліцензії (серія АЕ №458573 видана 28.07.2014р., рішення ДАК від  08.07.2014р., протокол №110, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2014р. №2642-л), яка засвідчує право Дніпропетровського політехнічного коледжу на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста із дев’яти спеціальностей з ліцензованим  обсягом прийому 420 осіб на денному та 35 осіб на заочному відділеннях.

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в ХХІ столітті, коледж є  членом навчально-науково-освітніх комплексів Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ), Дніпропетровського національного університету, Національного гірничого університету

(м. Дніпропетровськ).

Результати вступної кампанії 2015р.

 

Назва показника

 

2015

Зараховано (всього осіб) 235
За кошти державного бюджету

денна

заочна

234

234

За кошти фізичних та юридичних осіб

(всього осіб), у т.ч.

денна

заочна

1

 

1

Загальний конкурс 1,84

Матеріально-технічну базу коледжу складають: два навчально-лабораторні корпуси загальною площею 12669 кв. метрів, 73 навчальні кабінети і лабораторії, дві майстерні, спортивний і тренажерний зали, гуртожиток, буфет на 40 посадкових місць, бібліотека з читальною залою, медичний пункт.

В навчально-виховному процесі коледж користується обладнаними лабораторіями та кабінетами. Більшість кабінетів обладнані комп’ютерною технікою і Wi-Fi інтернетом.

Бібліотека має ізольоване приміщення для розташування книжкового фонду і читальну залу на 64 посадкових місця.

Книжковий фонд складає 52527 одиниць, з яких: навчальної літератури – 43705 одиниць, художньої – 8822 одиниць. Коледж отримує підписні, періодичні видання. Також в бібліотеці знаходяться методичні розробки на електронних носіях для самостійної роботи студентів. В бібліотеці є 4 ПЕОМ з підключенням доInternet для самостійної роботи студентів.

На балансі навчального закладу знаходиться гуртожиток загальною площею 3884 кв. метрів. Забезпеченість студентів гуртожитком складає 100%.

Касьян Станіслав Станіславович, директор Дніпропетровського політехнічного коледжу, розпочав свою діяльність у навчальному закладі в 1982 році, коли був зарахований на посаду викладача історії як молодий спеціаліст після закінчення Дніпропетровського державного університету. З 1985 по 1990 рік працював завідуючим відділенням. В 1990 році призначений на посаду заступника директора з навчальної роботи. В січні 1997 року вперше обраний директором коледжу, після чого переобирався в 2000, 2005, 2011,2014р.р.

Касьян Станіслав Станіславович – відмінник освіти України, нагороджений відзнакою МОНУ «А. Макаренко», нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, має нагороди Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міського голови

м. Дніпропетровська і т.і. В 2015 році нагороджений Подякою Прем’єр- Міністра України.

В 2014 році коледж отримав ліцензії на здійснення підготовки фахівців із спеціальностей: 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» і 5.05140101 «Біохімічне виробництво», причому фахівців з спеціальності  «Біохімічне виробництво»  в Україні не готує ні один ВНЗ І-ІІр.а., тому коледж став розробником державних стандартів з цієї спеціальності.

В коледжі здійснюється реконструкція матеріально-технічної бази, створені необхідні умови для якісного навчально-виховного процесу.

Об’єктом підвищеної уваги директора є питання співпраці адміністрації та педагогів з органами студентського самоврядування, що сприяє розвитку лідерського потенціалу студентської молоді, її громадської ініціативи, набуттю нею через соціальну практику досвіду активної і компетентної участі в громадському житті.

Директор коледжу постійно здійснює контроль  за якістю навчально-виховного процесу.

Навчально-виховна робота коледжу, діяльність студентського самоврядування, робота приймальної комісії постійно висвітлюється в новинах на сайті коледжуdpc.edu.ua.

Щорічно педагогічний колектив коледжу визначає науково-методичні цілі та завдання на навчальний рік. Реалізація завдань знаходить своє відображення в плануванні і практичній діяльності коледжу, забезпеченні ефективного і стійкого фінансово-економічного та господарського стану навчального закладу.

   2. Формування контингенту

         Формування контингенту – одна з основних ланок роботи керівника та всього педагогічного колективу коледжу.

В коледжі постійно удосконалюють існуючі та  вишукуються нові форми профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії з метою стабільного притоку молоді на навчання.

Головним фактором формування контингенту коледжу та забезпечення виконання державного замовлення є діяльність приймальної комісії навчального закладу, яку очолює директор. На основі Умов прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому, Положення про приймальну комісію ґрунтується злагоджена та цілеспрямована діяльність комісії.

Уся документація з питань прийому до коледжу відповідає нормативним вимогам.

Створено постійно діючу ініціативну групу, яка організовує та направляє агітаційну та профорієнтаційну роботу, щорічно проводяться Дні відкритих дверей, створено сайт коледжу, де подається оновлена інформація щодо навчального закладу, оголошення про прийом. Реклама та агітаційна інформація надається в засобах масової інформації, виготовляються рекламні буклети тощо.

Коледж уклав договори про співпрацю з 43 школами міста Дніпропетровська та області. Учні цих шкіл мають змогу виконувати практичні і лабораторні роботи на базі коледжу. З метою встановлення тісних контактів з учнівською молоддю влаштовуються спортивні змагання студентів коледжу з командами шкіл, виступи гуртків художньої самодіяльності, спільні вечори відпочинку тощо.

Щорічно у коледжі складається план профорієнтаційної роботи та один раз на місяць відповідальний секретар приймальної комісії звітує на адміністративній раді про проведену роботу.

Завдяки всім переліченим факторам план прийому за державним замовленням виконується в повному обсязі.

В коледжі реалізується ряд заходів щодо збереження контингенту студентів:

 • всебічний аналіз успішності і відвідування занять;
 • організація додаткових консультацій для невстигаючих студентів;
 • створення умов для самостійної підготовки студентів;
 • адаптація студентів нового набору до умов навчання в коледжі.

З метою адаптації студентів здійснюються наступні заходи:

 • знайомство із студентами та їхніми родинами, анкетування студентів;
 • складання соціальних паспортів груп;
 • індивідуальні бесіди викладачів із студентами з метою вивчення особистості студента;
 • координація завідуючими відділень роботи викладачів, які працюють в групах нового набору;
 • щоденний контроль явки студентів на заняття;
 • залучення студентів нового набору до роботи в органах студентського самоврядування, науково-дослідницькій роботі, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, тощо;
 • знайомство з традиціями коледжу, з Правилами внутрішнього розпорядку коледжу.

З метою адаптації студентів першого року навчання проводиться вхідний контроль знань, організовуються консультації, додаткові заняття, індивідуальна робота. Питання прийому в коледж, а також адаптація студентів нового набору щорічно розглядаються на засіданнях педагогічної ради.

   3. Зміст підготовки фахівців

         Професійна підготовка фахівців у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» здійснюється на рівні державних галузевих стандартів вищої освіти України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з восьми напрямів з дев’яти спеціальностей.

Зміст освіти ліцензованих спеціальностей у Дніпропетровському політехнічному коледжі – це науково обґрунтована система дидактичного та методичного матеріалу для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», який визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичному забезпеченні, дидактичних засобах.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми, які є галузевими нормативними документами з підготовки студентів з кожної спеціальності коледжу визначають місце фахівця в структурі галузевої економіки держави і вимоги до його компетентності, а також нормативний термін навчання та нормативні форми державної  атестації.

Основним нормативним документом навчального закладу, що визначає зміст та організацію навчального процесу за ліцензованими спеціальностями, є навчальний план.

Зміст підготовки фахівців зі спеціальностей спрямований на забезпечення формування кінцевих професійних функцій майбутнього спеціаліста та визначений обсягом дисциплін, включених до навчальних планів зі спеціальностей.

В навчальних планах дотримано вимоги до співвідношення навчального часу між циклами підготовки, переліком дисциплін на обсягом годин на їх вивчення, які визначені у відповідності до освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста.

Усі дисципліни теоретичного та практичного циклів навчальних планів спеціальностей, у тому числі і всі види практик, забезпечені навчальними програмами, зміст яких повністю відповідає освітньо-професійним програмам підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями.

Навчальні програми, зміст навчального матеріалу систематично поновлюються з урахуванням змін, які відбуваються в сфері освіти та економіки, запровадження нових виробничих технологій, тощо.

Відповідно до освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів за ліцензованими спеціальностями у Дніпропетровському політехнічному коледжі атестація випускників проводиться з 4-х спеціальностей у вигляді захисту дипломного проекту, а з 5-х спеціальностей – у вигляді комплексного державного екзамену.

Результати захисту дипломних проектів і здачі державних екзаменів підтверджують достатній рівень підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», що відповідає стандартним вимогам спеціальностей згідно з профілями їх діяльності, визначеними освітньо-професійними характеристиками, про що свідчать відгуки з підприємств, на яких працюють випускники коледжу.

Педагогічний колектив коледжу забезпечує якісний зміст підготовки студентів зі спеціальностей, орієнтується на сучасні вимоги до вищої освіти, впроваджує в навчальний процес новітні педагогічні технології з використанням ІТ- технологій, спрямовує навчальний процес на вивчення особливостей ринкової економіки.

   4. Організація та науково-методичне забезпечення

                                 навчального процесу

     Навчальний процес в Дніпропетровському політехнічному коледжі спрямований на досягнення основної мети – підготовку освіченого конкурентноспроможнього фахівця для промисловості України.

Організація навчального процесу враховує педагогічний потенціал, матеріальну і методичну бази коледжу, сучасні інформаційні технології і зорієнтована на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній і соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.

Планування навчально-виховного процесу в коледжі включає:

 • розробку та затвердження єдиного плану навчально-виховної роботи на навчальний рік;
 • розподіл педагогічного навантаження шляхом формування оптимальної системи якісного забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін;
 • розробку та затвердження річних планів роботи предметних комісій;
 • розробку і затвердження індивідуальних планів роботи педагогічних працівників на навчальний рік.

На основі навчальних планів розробляється графік навчального процесу, який затверджується директором коледжу.

Контроль виконання навчальних планів здійснюється директором і заступником директора з навчальної роботи. Контроль успішності,

відвідування занять, якості навчального процесу здійснюється шляхом проведення проміжних атестацій, здачі семестрових і державних екзаменів, заліків, проведенням обов’язкових та директорських контрольних робіт. Результати контролю обговорюються на засіданнях предметних комісій, методичній раді, педагогічних радах відділень.

Педагогічний колектив коледжу веде ефективну методичну роботу. Викладачами коледжу розроблені робочі навчальні програми для всіх дисциплін, усіх видів практик, конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали для практичних і лабораторних робіт, семінарських занять, модульні та комплексні контрольні роботи, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, тощо.

У коледжі працює методичний кабінет. В ньому знаходяться всі матеріали щодо організації, змісту і методики навчально-виховної діяльності: нормативна документація, робочі навчальні плани спеціальностей, плани роботи всіх структурних підрозділів, робочі навчальні програми з усіх предметів, методичні розробки з навчальної та виховної роботи, положення, методичні рекомендації різної направленості, пам’ятки для викладачів, керівників академічних груп, голів предметних комісій, студентів. Всі методичні матеріали систематизовані.

Колективним органом управління навчально-методичною роботою у коледжі є педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми, проблеми підвищення якості підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями, обговорення підсумків роботи колективу, планування та завдання на наступний рік, стан роботи відділень, практичного навчання, тощо.

Один раз на рік проводяться тижні-огляди предметних комісій. Підсумки цієї роботи заслуховуються на засіданні педагогічної ради.

Не рідше одного разу на два місяці проводяться засідання методичної ради коледжу, на яких аналізується стан навчально-методичного забезпечення предметів, вивчаються новітні педагогічні технології.

У коледжі розроблені навчально-методичні комплекси із всіх предметів.

На засіданнях адміністративної ради коледжу вирішуються важливі питання господарської, фінансової та управлінської діяльності.

  5. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів

      Науково-дослідницька робота студентів ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді. Науково-дослідницька робота ведеться з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчості та ініціативи для покращення підготовки фахівців нової генерації.

Студенти коледжу залучаються до виконання науково-технічних робіт, беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках.

Важливими напрямками у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення олімпіад з навчальних дисциплін у коледжі, що дозволяє вже на перших курсах навчання виявити обдарованих студентів. Відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-заходи науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого Міністерством освіти і науки України від 18 серпня 1998р. №305, на виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України від 04 березня 2011 року №213/16, у коледжі щорічно проводяться олімпіади із всіх  загально – освітніх дисциплін і більшості спеціальних дисциплін. Переможці олімпіад отримали грамоти та призи, взяли участь у міських, обласних і республіканських олімпіадах.

Підсумки участі студентів

     ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» в олімпіадах

 

Найменування олімпіади, конкурсу Рік

2015

ПІБ студента Зайняті місця
 

Обласні олімпіади з:

–         історії України

–         основ екології

Міські олімпіади з:

–  біології

– хімії

 

 

 

– української мови (ІІ рівень)

 

Всеукраїнська  олімпіада

з української мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда «ДПК

Лазарева К.С.

 

Рощупкіна Д.Ю.

Голіченко Ю.О.

Лебедєва В.В.

 

Рощупкіна Д.Ю.

 

Голіченко Ю.О.

 

3

1

 

2

1

 

2

 

1

 

 

1

 

На базі коледжу працюють міське методичне об’єднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ р. а. (голова об’єднання – викладач вищої категорії Свириденко Л.В.) та обласне методичне об’єднання викладачів екології (голова об’єднання – викладач вищої категорії  Малярчук А.В.), за планом роботи яких проводяться засідання, семінари, конференції з навчально-методичних питань, обмін педагогічним досвідом, тощо.

В коледжі створено об’єднаний  спеціалізований інтернет-сайт міського методичного об’єднання викладачів хімії та обласного методичного об’єднання викладачів екології ВНЗ І-ІІ р.а.

Протягом  2015р. в коледжі були організовані і проведені:

 • обласна науково-практична конференція «Екологія.Хімія.Освіта-2015» за участю як студентів і викладачів ВНЗ І-ІІр.а., так і вчених кафедри екології

Національного гірничого університету і Українського державного хіміко-

технологічного університету;

 • обласна студентська науково-практична конференція «Екохім-2015»;
 • обласна олімпіада з екології на звання «Кращий еколог» в 2015р.;
 • семінар-практикум викладачів хімічних дисциплін «Науково-дослідницька робота студентів під час вивчення хімічних дисциплін у ВНЗ І-ІІр.а.».

Студенти і викладачі коледжу в 2015р. приймали участь в науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова весна», які проводяться в Національному гірничому університеті.

  6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

         Навчально-практичну підготовку та виховний процес в ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» забезпечують  85 штатних педагогічних працівників. Серед них має вчену ступінь кандидата наук 1 співробітник, три викладача пройшли навчання в аспірантурі, два викладача навчаються в аспірантурі за профілем предметів, що викладають. Всі викладачі мають вищу освіту, їх освітня кваліфікація і досвід роботи на виробництві відповідають профілю предметів, які вони викладають. Система підбору, розстановки та атестації керівних та педагогічних кадрів спрямована на покращення якісного складу педагогічного колективу. Створений резерв викладачів із числа лаборантів та інші співробітників, які навчаються без відриву від виробництва в ВНЗ ІІІ-ІУ р. а. Для викладання окремих предметів запрошуються на вакансії висококваліфіковані викладачі в якості сумісників. Крім цього, до навчального процесу залучаються провідні спеціалісти виробництва, працівники науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації в якості голів Державних кваліфікаційних комісій, рецензентів дипломних проектів і робіт.

В 2015 році педагогічний колектив коледжу поповнився 4 молодими викладачами, яким необхідно набувати досвіду та педагогічної майстерності. З цією метою організовано роботу школи викладачів-початківців, де вивчаються основні нормативні документи про освіту, питання педагогіки та психології, організації навчального процесу, ведення навчальної документації. Для проведення занять з молодими викладачами залучаються працівники науково-методичного центру вищої освіти, кращі викладачі коледжу та викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ р. а. В коледжі організоване взаємне відвідування навчальних занять.

Щорічно у відповідності до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010р. №93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за №1255/18550, в коледжі проводиться атестація педагогічних працівників.  Не атестованих і умовно атестованих в 2015р. в коледжі не було.

Директор коледжу атестувався в 2010 році, має вищу категорію і звання «викладач-методист».

В коледжі 2 педагогічні працівники нагороджені відзнакою Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України», 1- почесною відзнакою «А.С.Макаренко», 9 педагогів нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 23 педагогічних працівника нагороджені Почесними грамотами Дніпропетровської обласної адміністрації, обласного і міського департаментів освіти.

  7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування

Організація виховної роботи в коледжі будується з урахуванням інтересів студентів, їх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальностей, на яких вони навчаються, термінів навчання. Важливим принципом організації роботи з молоддю є комплексний проектно-технологічний підхід, який вимагає єдності всіх його напрямів та спрямований на всебічний розвиток особистості вихованця.

Виховна робота коледжу ґрунтується на нормативно-правовій базі з питань виховної роботи:

 • Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепції виховання дітей та молоді;
 • Концепції громадянського виховання;
 • Національній доктрині розвитку освіти;
 • Конвенції про права дитини;
 • документах Міністерства освіти і науки України.

В коледжі розроблені і реалізуються дві програми, спрямовані на розширення пізнавальних і творчих здібностей студентів, а саме:

 • «Програма запровадження соціально-психологічного моніторингу під завдання освіти і виховання в коледжі»;
 • «Програма валео-екологічної культури, просвіти і виховання».

Колектив коледжу протягом звітного періоду працював над вирішенням головних завдань у системі виховної роботи:

 • виховання нової людини на ґрунті духовного, народознавчого,

просвітницького потенціалу України;

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного

розвитку студентів, забезпечення права громадян на освіту;

 • турбота про здоров’я студентів, пропаганда здорового способу життя;
 • виховання громадянсько-патріотичних якостей завдяки продовженню

краєзнавчої та військово-патріотичної роботи;

 • оновлення змісту і виховання, розробка та апробація нових педагогічних

технологій, методів і форм виховання.

 • патріотичне виховання студентів на прикладах героїв АТО.

В основі виховного процесу коледжу покладена система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів і студентів згідно із суспільно заданими цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати висококваліфікованим фахівцем, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе як особистості.

Реалізуючи концепцію освіти як процесу розвитку творчої особистості, в коледжі постійно йде пошук новітніх педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує. Анкетування, соціологічні дослідження, індивідуальна робота дають змогу вивчати рівень вихованості, потреб, інтересів кожного студента. Така робота і підходи до неї не епізодичні, а носить систематичний, послідовний і постійний характер.

Керівництво виховним процесом здійснюють директор коледжу, його заступники, завідуючі відділень, керівники академічних груп, вихователь гуртожитку та студентське самоврядування. Розкладом та графіком роботи визначені дні та години, в які проводяться виховні заходи, що дає можливість диференціювати виховну роботу із студентами.

В коледжі проводяться виховні заходи, які позитивно впливають на світогляд студентів: дні здоров’я, свято квітів, огляди художньої самодіяльності груп, вечори відпочинку відділень, тижні предметних комісій, конкурси професійної майстерності, бесіди, лекції, зустрічі з цікавими людьми, спортивні змагання. Студенти коледжу відвідують  театри, музеї, філармонію, тематично-художні виставки та інші культурно-освітні заходи, які відбуваються у місті.

Постійно за планом роботи організовуються зустрічі з психологами, фахівцями центру соціальної служби у справах сім’ї та молоді Ленінського району м. Дніпропетровська.

В коледжі організовано роботу студентського загону волонтерів, який опікується пацієнтами гематологічного відділення дитячої лікарні №6

м. Дніпропетровська.

В коледжі працюють 4 гуртки художньої самодіяльності:

 • джаз- балет “Чойс”,
 • команда КВВ ,
 • студентський театр естрадних мініатюр,
 • вокально-інструментальний ансамбль “До зірок”.

В  7 спортивних секціях займаються більш 200 студентів. Гордістю коледжу є дівоча волейбольна команда,неодноразовий переможець міських і обласних змагань, призер першості України серед ВНЗ I-IIр.а.

У відповідності із вимогами Закону України «Про вищу освіту» в коледжі організовано студентське самоврядування. Представники від студентів є членами педагогічної ради коледжу, без їх участі не вирішуються питання призначення стипендії, відрахування студентів з коледжу, тощо.

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є Комітет у справах студентів та молоді коледжу.

Студентське самоврядування коледжу здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку, всього коледжу.

Метою діяльності органів студентського самоврядування коледжу є створення умов для самореалізації особистості студентів, виховання у студентів навичок майбутнього організатора, керівника, відповідальності за результат своєї праці.

Студентська рада гуртожитку є постійно діючим органом, який здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування гуртожитку.

Для більш ефективної роботи з батьками студентів в коледжі працює батьківський педагогічний всеобуч, який має на меті підвищення педагогічної компетенції батьків, вирішення проблем виховання підлітків спільними зусиллями педагога та батьків.

У коледжі діє система контролю відвідування занять студентами, яка включає щоденний, щотижневий, щомісячний контроль.

   8. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Для ефективного проведення навчально-виховного процесу у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» використовується матеріально-технічна база, яка постійно розвивається та удосконалюється, що дозволяє забезпечити необхідні умови для підготовки фахівців з ліцензованих спеціальностей згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти.

Навчально-матеріальна база коледжу включає два навчальних корпуси загальною площею 12669 кв.м., з яких 6897 кв.м. є учбовою площею, гуртожиток загальною площею 3884 кв.м.,  бібліотеку з читальним залом на 64 місця, спортивний та тренажерний зали, спортивний майданчик, дві навчальні майстерні, два актових зали, буфет на 40 посадкових місць.

Всі споруди знаходяться в задовільному стані. Навчальна площа на одного студента  складає  близько 9 кв.м.

Для організації навчального процесу, проведення практичних і лабораторних робіт створено 47 навчальних кабінетів, 27 лабораторій, 2 навчальні майстерні. Коледж має 4 комп’ютерних класи на 75 посадкових місць. Всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем, що забезпечує в повному обсязі проведення лабораторно-практичних робіт.

Проблемними залишаються питання фінансування навчального закладу. Завдяки жорсткій економії коледж не має заборгованостей з оплати комунальних послуг та виплатою заробітної плати і стипендії.

Ремонтні роботи в коледжі здійснюються силами господарської частини і ремонтних бригад, які фінансуються з благодійного рахунку рішенням батьківського комітету.

Перелік основних ремонтно-будівельних робіт за 2015 рік:

 • завершено капітальний ремонт актової зали на 200 посадкових місць з застосуванням сучасних полімерних технологій;
 • відремонтовано вхідні драбинкі марші корпусу «А» з заміною системи освітлення;
 • проведено заміну 9 дерев’яних вінок на полімерні;
 • оснащено 2 лабораторії для спеціальності «Біохімічне виробництво»;
 • проведено капітальний ремонт зовнішньої огорожі навчального корпусу Б»;
 • відремонтовано 5 навчальних кабінетів.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу у коледжі має плановий систематичний характер і спрямоване на стабільне зміцнення навчально-матеріальної бази закладу. В основу розвитку коледжу покладено оснащення всіх кабінетів і лабораторій комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням.

Матеріально-технічне забезпечення усіх спеціальностей коледжу гарантує якісну підготовку фахівців у відповідності з державними стандартами.

  9. Практична підготовка майбутніх фахівців та їх працевлаштування

Практична підготовка студентів у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» проводиться у відповідності до  “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993р № 93, наказів та рішень колегії Міністерства освіти і науки України щодо практичної підготовки студентів, галузевих стандартів вищої освіти України,навчальних планів та програм з обраної спеціальності.

Усі практики мають відповідне методичне забезпечення та спрямовані на формування вмінь, визначених у освітньо-кваліфікаційних характеристиках та освітньо-професійних програмах.

На завершальному етапі навчання студенти проходять практичне навчання на підприємствах галузі, де отримують необхідні для кваліфікованої роботи навички та складають екзамен на отримання робочої професії.

Технологічна та переддипломна практики проводяться на  високотехнологічних підприємствах хімічної, нафто газопереробної та машинобудівельної галузей, з якими коледж уклав довгострокові договори про співробітництво.

Після закінчення практики кожен студент оформляє письмовий звіт про виконання програми практики, який оцінюється керівником від бази практики.

За результатами технологічних практик в коледжі проводяться навчально-практичні конференції за спеціальностями та публічні звіти студентів про проходження практики, особливості роботи того чи іншого підприємства, наявність і ефективність роботи сучасного обладнання, матеріалів, технологій.

Аналіз студентських звітів з технологічної практики та відгуки з підприємств показують, що рівень професійної підготовки відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик фахівців і задовольняє вимогам підприємств.

Більшість випускників мають організаційні здібності, добре орієнтуються в технічних та економічних питаннях, володіють комп’ютерною технікою, сумлінно і творчо ставляться до виконання своїх обов’язків.

Всі випускники коледжу, які навчаються за державним замовленням, забезпечуються договорами на працевлаштування.

В коледжі постійно проводиться моніторинг якості підготовки молодих спеціалістів, розроблена програма співпраці з підприємствами – замовниками кадрів.

З 2011 року в коледжі створено комісію сприяння працевлаштування, основним завданням якої є забезпечення випускників першим робочим місцем.

Комісія здійснює:

 • пошук вакантних місць з профілю отриманої спеціальності;
 • організацію методичної допомоги студентам в складанні анкет, заяв;
 • організацію тимчасової зайнятості студентів;
 • організацію консультацій, проведення тренінгів з ефективного пошуку роботи.

Директором коледжу постійно проводяться зустрічі з питань партнерського співробітництва з керівництвом центрів зайнятості і керівниками підприємств, випускниками коледжу з питань підвищення якості підготовки спеціалістів і надання можливості для працевлаштування випускників.

  10. Міжнародне співробітництво

         Починаючи з 2012 року коледж започаткував новий напрям навчально-виховної діяльності – співпрацю з вищими навчальними закладами зарубіжжя.

В липні 2012 року коледж уклав договір з громадською організацією «Дніпропетровський обласний союз поляків» про створення науково-методичного центру «Наука двох народів» для проведення спільних заходів та науково-методичної роботи у напрямку патріотичного виховання студентів, сприяння науковій та педагогічній співпраці між вищими навчальними закладами Дніпропетровщини та Республіки Польща.

В рамках науково-методичного центру «Наука двох народів» коледж уклав договори про співпрацю з Вищою школою м. БялаПодляска, Люблінським природничим університетом, Люблінським католицьким університетом, Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Скадовської, Лодзинським технічним університетом.

Рішенням департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації коледж визначений як базовий навчальний заклад по організації міжнародного співробітництва в ВНЗ І-ІІр.а. області.

В 2015 році коледж  провів студентську науково-практичну конференцію з питань екологічного і валеологічного виховання за участю студентів з Польщі і ВНЗ Дніпропетровщини. В 2016 році планується розширення міжнародного співробітництва в коледжі з ВНЗ країн Європи.

  11. Фінансово – господарська діяльність

         ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» – бюджетна установа, підпорядкована Міністерству освіти і науки України і фінансується за рахунок коштів загального фонду Держбюджету, спеціального фонду, який формується із власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються коледжем згідно із чинним законодавством та надходжень від отриманих благодійних внесків та подарунків.

Згідно з кошторисом та планом використання бюджетних коштів за загальним фондом було отримано фінансування на поточні видатки в                                   2015р.         – 14621573,0 грн.

За спеціальним фондом у кошторисі планувалось фінансування на поточні видатки в

2015р.        – 708448,0 грн.

Благодійна допомога була отримана в

2015р.        –  86451,0 грн.

В господарській частині коледжу створена ремонтна бригада, яка постійно працює над проведенням поточних ремонтів. В зв’язку із обмеженістю державного фінансування, ремонтні роботи значною мірою здійснюються за благодійні кошти і дарунки.

В коледжі розроблені заходи по економії енергетичних ресурсів. З метою тепло збереження в навчальних корпусах і гуртожитку ведеться робота по заміні дерев’яних вікон на пластикові, заміна дверей на склопакети, заміна труб системи опалення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

З метою економії електроенергії лампи накалювання замінюються на сучасні люмінесцентні світильники.

Бухгалтерській облік у коледжі ведеться у меморіальних ордерах згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999р. №114, а також у відповідності до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мінфіна України від 28.01.2002р. №57.

Призначення та виплата стипендії студентам коледжу здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. №882 (зі змінами).

Грошове забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003р. №763.

Виплати всіх соціальних гарантій студентам здійснюються своєчасно і в повному обсязі.

Нарахування та виплата заробітної плати у коледжі здійснюється на підставі штатних розписів, тарифікаційних списків педагогічних працівників на відповідні дати, які відповідають доведеним лімітам, табелів робочого часу, наказів.

Протягом 2015 року безпідставних затримок заробітної плати не було. Заробітна плата, відпускні, лікарняні та грошова допомога на оздоровлення сплачені в повному обсязі та в установлені терміни.

Адміністрацією коледжу виконуються всі  пункти колективного договору, в тому числі з питань охорони праці, оздоровлення працівників, виплати заробітної плати.

Коледж в повному обсязі розраховується за використанні комунальні послуги та енергоносії відповідно до укладених договорів.

Всі співробітники коледжу проходять навчання, інструктажі, перевірки знань з питань правил техніки безпеки згідно з чинним законодавством.

              12. Розвиток соціальної сфери

Виконання програми соціального розвитку у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» проводиться за напрямками:

 • духовний і соціальний розвиток студентської молоді;
 • духовний і соціальний розвиток викладачів і співробітників.

З метою соціального захисту студентів в коледжі реалізуються наступні заходи:

 • створені належні побутові умови для отримання студентами освіти;
 • створено фонд соціальної допомоги відповідно до «Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії, для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів коледжу;
 • реалізуються Державні програми соціального захисту пільгових категорій студентів;
 • надається консультаційна допомога з питань законодавчого забезпечення захисту студентів пільгових категорій;
 • забезпечуються умови для проходження безкоштовного медичного обслуговування;
 • працевлаштовуються випускники пільгових категорій і випускники, які навчаються за рахунок державного бюджету.

У коледжі організовано роботу із студентами пільгових категорій, зокрема із студентами-сиротами. Хід виховної роботи із студентами вказаної категорії контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи. Фінансове  забезпечення студентів-сиріт здійснюється щомісячно з виплатою усіх належних їм державних та соціальних виплат, стипендії.

Робота з покращення духовності і розвитку соціальної сфери розпочинається з проведення у кожній навчальній групі виховних годин на різноманітні теми, які хвилюють студентську молодь. Постійно проводяться загальні заходи: тематичні концерти, екскурсії в музеї, на художні виставки, відвідування театрів, поїздки визначними місцями України.

Студенти приймають активну участь в роботі гуртків художньої самодіяльності і спортивних секціях.

Коледж має гуртожиток, який повністю забезпечує потребу в місцях для проживання іногородніх студентів.

У гуртожитку створені всі необхідні умови для забезпечення побутових потреб мешканців, а саме: працюють душові кімнати, підтримується належний температурний режим, працюють кухні і побутові кімнати. Підготовка до занять проводиться в читальному залі, кімнатах самопідготовки.

В гуртожитку постійно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи кімнат для проживання та місць загального користування, поточні та капітальні ремонти, придбання обладнання.

Всім студентам, які за підсумками екзаменаційних сесій отримують право на стипендію, до 25 числа поточного місяця здійснюється її виплата. Крім того, студентам, які мають складне матеріальне становище, виплачується матеріальна допомога. Велика увага  приділяється соціальному захисту дітей-сиріт та інвалідів. Цим категоріям студентів відповідно до чинного законодавства України виплачується грошове забезпечення.

Соціальні програми, які діють у коледжі, направлені на розвиток соціальної сфери для викладачів і співробітників.

Режим роботи, графіки навчального процесу, тривалість занять та перерв встановлені Правилами внутрішнього розпорядку для працівників. Робочий час педагогічних працівників визначається розкладом занять.

Для всіх працівників забезпечені необхідні умови праці, всі робочі місця обладнані необхідними меблями та інвентарем. Своєчасно виплачується заробітна плата, один раз на рік кошти на оздоровлення.

Відповідно до діючого законодавства викладачі і співробітники коледжу за досягнення високих показників в роботі заохочуються грошовими винагородами.

Неповнолітні діти педагогічних працівників і співробітників до новорічних свят отримують подарунки.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» вдало поєднує багаті традиції, сформовані впродовж десятиліть із новими тенденціями розвитку вищої школи, визначеними програмними документами Міністерства освіти і науки України. Розроблена нова стратегія розвитку коледжу,  що ґрунтується на реаліях дня і передбачає кардинальні зміни прискорення розвитку коледжу, визначила нову філософію освіти, пріоритети та механізми їх реалізації, успішно реалізується і дає свої результати.

Сьогодні коледж визначається високою якістю підготовки фахівців, сформованим комплексом організаційних та фінансових механізмів, які стимулюють навчальну, методичну та виховну діяльність в коледжі. За останні три роки в коледжі проведена значна робота по осучасненню навчально-виховного процесу шляхом розширення використання ІТ- технологій, зміцнення навчально-матеріальної бази, розширення зв’язків з ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації, омолодження та  якісного зростання педагогічного колективу.

На сьогодні актуальними для вирішення є наступні проблеми:

 • продовження реконструкції навчального корпусу «А» (побудови 1933р.) шляхом використання сучасних будівельних і конструкційних матеріалів;
 • оновлення і розширення комп’ютерної бази коледжу, впровадження ІТ-технологій при вивченні всіх предметів;
 • вдосконалення методики оцінювання якості роботи педагогічних працівників та створення ефективної моделі матеріального та морального заохочення;

розробка і проведення заходів, спрямованих на розвиток навчального закладу згідно положень нового Закону України «Про вищу освіту».

   13.  Перспективний план розвитку

         З метою реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні в ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» розроблено  перспективний план розвитку, який покладено  в основу роботи педагогічного колективу.

Пріоритетним у діяльності коледжу на наступні п’ять років є:

 • безумовне виконання законодавчих актів та нормативних документів Кабінету Міністрів України, державних органів влади;
 • підготовка за державними стандартами молодших спеціалістів за акредитованими спеціальностями;
 • виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини;
 • створення умов для постійного підвищення рівня підготовки молодших спеціалістів відповідних напрямів.

Зазначені пріоритети реалізуються шляхом вирішення слідуючих основних завдань:

 • впровадження новітніх технологій навчання та практичної підготовки молодших спеціалістів шляхом відпрацювання соціального партнерства з підприємствами, замовниками кадрів;
 • розробка і впровадження нових форм і засобів надання освітніх послуг;
 • пошук та впровадження нових ефективних форм профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх закладів;
 • продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення дисципліни навчального плану та управлінської діяльності;
 • забезпечення подальшого розвитку студентського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;
 • створення необхідних умов для роботи методичних підрозділів та активізації їх діяльності щодо надання допомоги молодим викладачам;
 • активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними студентами, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки студентів до олімпіад та конкурсів різного рівня;
 • залучення викладачів та студентів до активної науково-дослідної роботи;
 • удосконалення процесу професійно-практичної підготовки студентів, їхнього професійного розвитку, підготовки та працевлаштування;
 • зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов для якісної організації навчально-виховного процесу, високопродуктивної праці співробітників, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, соціального страхування.

 

Директор коледжу                                         С.С. Касьян

 

 

З В І Т

директора Державного вищого навчального закладу

«Дніпропетровський політехнічний коледж»

КАСЬЯНА Станіслава Станіславовича

за 2016 рік

про виконання умов контракту №ІV-17 від 11 липня 2014р.

 

І. Загальна характеристика

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

         ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» надалі (ДПК)  – державний вищий  навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Коледж розташований за адресою: 49017, м. Дніпро,

пр-т Івана Мазепи, 38.

Навчальний заклад засновано в березні 1930 року Постановою Ради Народних Комісарів УРСР як  «Дніпропетровський коксо-хімічний технікум». В 1960 році його було перейменовано в Дніпропетровський хіміко-механічний технікум. В 1991 році наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 17.04.1991 №189 технікум перетворено в Дніпропетровський політехнічний коледж. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993р. №220 коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Коледж – самостійний освітянський статутний суб’єкт, має права юридичної особи, рахунки в установах банку, печатку і штампи, веде самостійний баланс, діє на підставі чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

Коледж має 3 денних  відділення. Навчальний заклад діє на основі ліцензії (серія АЕ №458573 видана 28.07.2014р., рішення ДАК від 08.07.2014р., протокол №110, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2014р. №2642-л), яка засвідчує право Дніпропетровського політехнічного коледжу на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста із семи спеціальностей з ліцензованим  обсягом прийому 420 осіб на денному та 35 осіб на заочному відділеннях.

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в ХХІ столітті, коледж є  членом навчально-науково-освітніх комплексів Українського державного хіміко-технологічного університету(м.Дніпро), Дніпропетровського національного університету, Національного гірничого університету (м. Дніпро).

Результати вступних кампаній за останні роки свідчать про стабільність конкурсу на бюджетні місця

 

 

Назва показника

2016
Зараховано (всього осіб) 210
За кошти державного бюджету

 

193
За кошти фізичних та юридичних осіб(всього осіб) 17

 

 

Загальний конкурс 2,5

У Дніпропетровському політехнічному коледжі працює кваліфікований педагогічний колектив. Загальна кількість педагогічних працівників  83 осіб, з них штатних 83 осіб.

Матеріально-техничну базу коледжу складають: два навчально-лабораторні корпуси загальною площею 12669 кв. метрів, 73 навчальні кабінети і лабораторії, дві майстерні, спортивний і тренажерний зали, гуртожиток, буфет на 40 посадкових місць, бібліотека з читальною залою, медичний пункт.

В навчально-виховному процесі коледж користується обладнаними лабораторіями та кабінетами. Більшість кабінетів обладнані комп’ютерною технікою і Wi-Fi інтернетом.

На балансі навчального закладу знаходиться гуртожиток загальною площею 3884 кв. метрів. Забезпеченість студентів гуртожитком складає 100%.

Бібліотека має ізольоване приміщення для розташування книжкового фонду і читальну залу на 64 посадкових місця.

Книжковий фонд складає 52527 одиниць, з яких: навчальної літератури – 43705 одиниць, художньої – 8822 одиниць. Коледж отримує підписні, періодичні видання. Також в бібліотеці знаходяться методичні розробки на електронних носіях для самостійної роботи студентів. В бібліотеці є 4 ПЕОМ з підключенням до Internet для самостійної роботи студентів.

Касьян  Станіслав Станіславович, директор Дніпропетровського політехнічного коледжу, розпочав свою діяльність у навчальному закладі в 1982 році, коли був зарахований на посаду викладача історії як молодий спеціаліст після закінчення Дніпропетровського державного університету. З 1985 по 1990 рік працював завідуючим відділенням. В 1990 році призначений на посаду заступника директора з навчальної роботи. В січні 1997 року вперше обраний директором коледжу, після чого переобирався в 2000, 2005, 2011, 2014р.р.

Касьян Станіслав Станіславович – відмінник освіти України, нагороджений відзнакою МОНУ «А. Макаренко», нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, має нагороди Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міського голови

м. Дніпропетровська.  В 2016р. нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України.

За період його керівництва ліцензовано спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія»,  5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» і 5.05140101 «Біохімічне виробництво», причому фахівців з спеціальності   «Біохімічне виробництво»  в Україні не готує ні один ВНЗ І-ІІ р.а., тому коледж є розробником державних стандартів з цієї спеціальності.

В коледжі здійснюється реконструкція матеріально-технічної бази, створені необхідні умови для якісного навчально-виховного процесу.

Об’єктом підвищеної уваги директора є питання співпраці адміністрації та педагогів з органами студентського самоврядування, що сприяє розвитку лідерського потенціалу студентської молоді, її громадської ініціативи, набуттю нею через соціальну практику досвіду активної і компетентної участі в громадському житті.

Директор коледжу постійно здійснює контроль  за якістю навчально-виховного процесу.

Навчально-виховна робота коледжу, діяльність студентського самоврядування, робота приймальної комісії постійно висвітлюється в новинах на сайті коледжуdpc.edu.ua.

Щорічно педагогічний колектив коледжу визначає науково-методичні цілі та завдання на навчальний рік. Реалізація завдань знаходить своє відображення в плануванні і практичній діяльності коледжу, забезпеченні ефективного і стійкого фінансово-економічного та господарського стану навчального закладу.

   2. Формування контингенту

         Формування контингенту – одна з основних ланок роботи керівника та всього педагогічного колективу коледжу.

В коледжі постійно удосконалюють існуючі та  вишукуються нові форми профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії з метою стабільного притоку молоді на навчання.

Головним фактором формування контингенту коледжу та забезпечення виконання державного замовлення є діяльність приймальної комісії навчального закладу, яку очолює директор. На основі Умов прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому, Положення про приймальну комісію ґрунтується злагоджена та цілеспрямована діяльність комісії.

Уся документація з питань прийому до коледжу відповідає нормативним вимогам.

Створено постійно діючу ініціативну групу, яка організовує та направляє агітаційну та профорієнтаційну роботу, щорічно проводяться Дні відкритих дверей, створено сайт коледжу, де подається оновлена інформація щодо навчального закладу, оголошення про прийом. Реклама та агітаційна інформація надається в засобах масової інформації, виготовляються рекламні буклети тощо.

Коледж уклав договори про співпрацю з 31 школою міста Дніпропетровська та області. Учні цих шкіл мають змогу виконувати практичні і лабораторні роботи на базі коледжу. З метою встановлення тісних контактів з учнівською молоддю влаштовуються спортивні змагання студентів коледжу з командами шкіл, виступи гуртків художньої самодіяльності, спільні вечори відпочинку тощо.

Щорічно у коледжі складається план профорієнтаційної роботи та один раз на місяць відповідальний секретар приймальної комісії звітує на адміністративній раді про проведену роботу.

Завдяки всім переліченим факторам план прийому за державним замовленням виконується в повному обсязі.

В коледжі реалізується ряд заходів щодо збереження контингенту студентів:

 • всебічний аналіз успішності і відвідування занять;
 • організація додаткових консультацій для невстигаючих студентів;
 • створення умов для самостійної підготовки студентів;
 • адаптація студентів нового набору до умов навчання в коледжі.

З метою адаптації студентів здійснюються наступні заходи:

 • знайомство із студентами та їхніми родинами, анкетування студентів;
 • складання соціальних паспортів груп;
 • індивідуальні бесіди викладачів із студентами з метою вивчення особистості студента;
 • координація завідуючими відділень роботи викладачів, які працюють в групах нового набору;
 • щоденний контроль явки студентів на заняття;
 • залучення студентів нового набору до роботи в органах студентського самоврядування, науково-дослідницькій роботі, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, тощо;
 • знайомство з традиціями коледжу, з Правилами внутрішнього розпорядку коледжу

З метою адаптації студентів першого року навчання проводиться вхідний контроль знань, організовуються консультації, додаткові заняття, індивідуальна робота. Питання прийому в коледж, а також адаптація студентів нового набору щорічно розглядаються на засіданнях педагогічної ради.

   3. Зміст підготовки фахівців

         Професійна підготовка фахівців у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» здійснюється на рівні державних галузевих стандартів вищої освіти України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з шести напрямів з семи спеціальностей.

Зміст освіти ліцензованих спеціальностей у Дніпропетровському політехнічному коледжі – це науково обґрунтована система дидактичного та методичного матеріалу для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», який визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичному забезпеченні, дидактичних засобах.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми, які є галузевими нормативними документами з підготовки студентів з кожної спеціальності коледжу визначають місце фахівця в структурі галузевої економіки держави і вимоги до його компетентності, а також нормативний термін навчання та нормативні форми державної  атестації.

Основним нормативним документом навчального закладу, що визначає зміст та організацію навчального процесу за ліцензованими спеціальностями, є навчальний план.

Зміст підготовки фахівців зі спеціальностей спрямований на забезпечення формування кінцевих професійних функцій майбутнього спеціаліста та визначений обсягом дисциплін, включених до навчальних планів зі спеціальностей.

В навчальних планах дотримано вимоги до співвідношення навчального часу між циклами підготовки, переліком дисциплін на обсягом годин на їх вивчення, які визначені у відповідності до освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста.

Усі дисципліни теоретичного та практичного циклів навчальних планів спеціальностей, у тому числі і всі види практик, забезпечені навчальними програмами, зміст     яких повністю відповідає освітньо-професійним програмам підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями.

На підставі освітньо-професійних програм, навчальних програм  нормативних дисциплін викладачами коледжу складені робочі навчальні програми та тематичні плани, в яких викладено зміст конкретних навчальних дисциплін, послідовність вивчення змістових складових дисциплін,організаційні форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю знань, методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін, списки навчальної та методичної літератури.

У робочих навчальних програмах передбачаються лекції, семінари, лабораторні і практичні заняття.  Питання їх якості розглядаються на засіданнях методичної ради.

Навчальні програми, зміст навчального матеріалу систематично поновлюються з урахуванням змін, які відбуваються в сфері освіти та економіки, запровадження нових виробничих технологій, тощо.      Відповідно до освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів за ліцензованими спеціальностями у Дніпропетровському політехнічному коледжі атестація випускників проводиться з 4-х спеціальностей у вигляді захисту дипломного проекту, а з 5-х спеціальностей – у вигляді комплексного державного екзамену.

Результати захисту дипломних проектів і здачі державних екзаменів підтверджують достатній рівень підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», що відповідає стандартним вимогам спеціальностей згідно з профілями їх діяльності, визначеними освітньо-професійними характеристиками, про що свідчать відгуки з підприємств, на яких працюють випускники коледжу.

Педагогічний колектив коледжу забезпечує якісний зміст підготовки студентів зі спеціальностей, орієнтується на сучасні вимоги до вищої освіти, впроваджує в навчальний процес новітні педагогічні технології з використанням ІТ- технологій, спрямовує навчальний процес на вивчення особливостей ринкової економіки.

  4. Організація та науково-методичне забезпечення

                                 навчального процесу

     Навчальний процес в Дніпропетровському політехнічному коледжі спрямований на досягнення основної мети – підготовку освіченого конкурентноспроможнього фахівця для промисловості України.

Організація навчального процесу враховує педагогічний потенціал, матеріальну і методичну бази коледжу, сучасні інформаційні технології і зорієнтована на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній і соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.

Планування навчально-виховного процесу в коледжі включає:

 • розробку та затвердження єдиного плану навчально-виховної роботи на навчальний рік;
 • розподіл педагогічного навантаження шляхом формування оптимальної системи якісного забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін;
 • розробку та затвердження річних планів роботи предметних комісій;
 • розробку і затвердження індивідуальних планів роботи педагогічних працівників на навчальний рік.

На основі навчальних планів розробляється графік навчального процесу, який затверджується директором коледжу.

Контроль виконання навчальних планів здійснюється директором і заступником директора з навчальної роботи. Контроль успішності,

відвідування занять, якості навчального процесу здійснюється шляхом проведення проміжних атестацій, здачі семестрових і державних екзаменів, заліків, проведенням обов’язкових та директорських контрольних робіт. Результати контролю обговорюються на засіданнях предметних комісій, методичній раді, педагогічних радах відділень.

Протягом останніх років педколектив коледжу працює над впровадженням особистісно – орієнтованих технологій навчання, які сприяють:

 • забезпеченню психолого-педагогічного спрямування навчально-виховного процесу;
 • визначенню психологічних критеріїв ефективного навчання та розвитку студентів;
 • розробці та впровадженню інноваційних форм і методів як умов успішного навчання, розвитку та адаптації студентів.

Педагогічний колектив коледжу веде ефективну методичну роботу. Викладачами коледжу розроблені робочі навчальні програми для всіх дисциплін, усіх видів практик, конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали для практичних і лабораторних робіт, семінарських занять, модульні та комплексні контрольні роботи, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, тощо.

У коледжі працює методичний кабінет. В ньому знаходяться всі матеріали щодо організації, змісту і методики навчально-виховної діяльності: нормативна документація, робочі навчальні плани спеціальностей, плани роботи всіх структурних підрозділів, робочі навчальні програми з усіх предметів, методичні розробки з навчальної та виховної роботи, положення, методичні рекомендації різної направленості, пам’ятки для викладачів, керівників академічних груп, голів предметних комісій, студентів. Всі методичні матеріали систематизовані.

Показники організаційного забезпечення

навчально-виховного процесу

п/п

Показники 2015-2016н.р.
1 2 3
1 Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців 9
2 Частка спеціальностей, які забезпечені галузевими стандартами (%) 100
3 Частка спеціальностей, для яких розроблені структурно-логічні схеми підготовки (%) 100
4 Частка спеціальностей, які забезпечені навчальними планами і програмами (%) 100
5 Частка спеціальностей, які забезпечені робочими навчальними планами  (%) 100
6 Частка спеціальностей, які  повністю забезпечені робочими навчальними  програмами (%) 100
7 Частка спеціальностей, які мають варіативну складову державних стандартів (%) 100
8 Частка спеціальностей, в робочі плани і програми яких своєчасно внесені зміни та доповнення (%) 100
9 Частка спеціальностей, для яких розроблені засоби діагностики якості знань студентів (%) 100
10 Частка спеціальностей, які мають засоби діагностики якості підготовки фахівців (%) 100

Показники організаційно-методичного забезпечення виробничої практики, курсового і дипломного проектування

п/п

                             Назва показника 2015-2016
1 Частка курсових і дипломних робіт, виконуються у коледжі, забезпечених сучасною тематикою, яка щорічно оновлюється (%)  

95,2

2 Частка курсових робіт  і проектів, що виконуються у коледжі, забезпечені методичними вказівками щодо їх виконання (%)  

100

3 Частка дипломних проектів, забезпечених методичними вказівками щодо їх виконання (%) 100
4 Частка дипломних проектів, виконаних із застосуванням ПЕОМ (%) 100
5 Забезпеченість програмами всіх видів практик на виробництві (%) 100
6 Забезпеченість методичними рекомендаціями всіх видів практики на виробництві (%) 100
7 Забезпеченість місцями виробничої практики студентів відповідно до укладених договорів (%) 100
8 Частка студентів, які повністю виконали програму практики 100
9 Частка студентів, які своєчасно підготували і захистили дипломні проекти (%) 100

Рівень видавничої діяльності педагогічних працівників коледжу

п/п

                        Підготовлено 2016
1 Наукових статей, надрукованих в спеціалізованих виданнях шт. 2
2 Наукових статей в виданнях МОНУ  шт.
3 Наукових статей в збірниках конференцій  шт. 5
4 Методичних розробок для використання в ВНЗ І-ІІр.а. області  шт. 3
5 Збірників методичних вказівок до самостійної роботи студентів шт. 26
6 Збірників методичних вказівок до  проведення лабораторних і практичних робот  шт. 33
7 Методичних розробок з виховної роботи   шт. 30

Колективним органом управління навчально-методичною роботою у коледжі є педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми, проблеми підвищення якості підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями, обговорення підсумків роботи колективу, планування та завдання на наступний рік, стан роботи відділень, практичного навчання, тощо.

При підготовці до засідань педагогічної ради коледжу готуються   програми перевірки стану викладання предметів, стану методичного забезпечення та інше. Ведеться постійний контроль за виконанням рішень педагогічної ради.

Один раз на рік проводяться тижні-огляди предметних комісій. Підсумки цієї роботи заслуховуються на засіданні педагогічної ради.

Не рідше одного разу на два місяці проводяться засідання методичної ради коледжу, на яких аналізується стан навчально-методичного забезпечення предметів, вивчаються новітні педагогічні технології.

У коледжі розроблені навчально-методичні комплекси із всіх предметів.

На засіданнях адміністративної ради коледжу вирішуються важливі питання господарської, фінансової та управлінської діяльності.

        Динаміка поповнення електронної бібліотеки коледжу методичним та інформаційним забезпеченням предметів 

         Забезпечення 2016
Методичне забезпечення дисциплін в електронному варіанті (%) 95
Інформаційно-електронне забезпечення дисциплін (мультимедійні матеріали, комп’ютерні презентації, навчальні фільми) %  

93

   5. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів

          Науково-дослідницька робота студентів ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді. Науково-дослідницька робота ведеться з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчості та ініціативи для покращення підготовки фахівців нової генерації.

Студенти коледжу залучаються до виконання науково-технічних робіт, беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках.

Важливими напрямками у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення олімпіад з навчальних дисциплін у коледжі, що дозволяє вже на перших курсах навчання виявити обдарованих студентів. Відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-заходи науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого Міністерством освіти і науки України від 18 серпня 1998р. №305, на виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України від 04 березня 2011 року №213/16, у коледжі щорічно проводяться олімпіади із всіх  загально – освітніх дисциплін і більшості спеціальних дисциплін. Переможці олімпіад отримали грамоти та призи, взяли участь у міських, обласних і республіканських олімпіадах.

Підсумки участі студентів

     ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» в олімпіадах

Найменування олімпіади, конкурсу     Рік ПІБ студента Зайняття місця
Олімпіада з хімії

 

 

Обласна олімпіада з дисципліни «Основи екології»

 

Міська олімпіада з «Біології»

 

Обласний квест, присвячений 70-річчю Перемоги «Крокуємо до перемоги»

 

Всеукраїнська олімпіада з української мови

 

Міський етап Конкурс знавців української мови імені П. Яцика ІІ рівень

 

Міська олімпіада з предмету «Економіка підприємства»

 

Міська олімпіада з «Біології»

 

Олімпіада з хімії

 

2015

 

 

2015

 

 

2015

 

 

2015

 

 

2015

 

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2016

 

2016

 

Голіченко Ю.О.

Лебедєва В.В.

 

Лазарева К.Р.

 

 

Рощупкіна Д.Ю.

 

 

Команда

 

 

Голіченко Ю.О.

 

 

 

Рощупкіна Д.Ю.

 

 

Соляникова Г.

 

 

Рибалко А.А.

 

Куцовол А.В.

 

 

 

 

1

2

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

1

 

 

 

1

 

 

3

 

 

1

 

1

 

 

 

На базі коледжу працюють міське методичне об’єднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ р.а. (голова об’єднання – викладач вищої категорії Свириденко Л.В.) та обласне методичне об’єднання викладачів екології (голова об’єднання – викладач вищої категорії  Малярчук А.В.), за планом роботи яких проводяться засідання, семінари, конференції з навчально-методичних питань, обмін педагогічним досвідом, тощо.

В коледжі створено об’єднаний  спеціалізований інтернет-сайт міського методичного об’єднання викладачів хімії та обласного методичного об’єднання викладачів екології ВНЗ І-ІІ р.а.

На протязі 2016р. в коледжі були організовані і проведені:

 • обласна науково-практична конференція «Екологія.Хімія.Освіта-2016» за участю як студентів і викладачів ВНЗ І-ІІ р.а., так і вчених кафедри екології Національного гірничого університету і Українського державного хіміко- технологічного університету;
 • обласна студентська науково-практична конференція «Екохім-2016»;

–    обласна олімпіада з екології на звання «Кращий еколог»;

–   семінар-практикум викладачів хімічних дисциплін «Науково-дослідницька робота студентів під час вивчення хімічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а.».

Студенти і викладачі коледжу в 2016р. приймали участь в науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова весна», які проводяться в Національному гірничому університеті.

Викладачі коледжу займаються науковою роботою. На протязі 2016р. друком вийшли наступні роботи викладачів:

 1. Липчак В.В. – «Інтерактивні методи, як спосіб підвищення ефективності навчального процесу у вищих  навчальних закладах». Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова весна»-2016р. НГУ;
 2. Вознюк Л.В. – «Світ і погляд сучасної молоді в умовах війни» Психологічний аспект, Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів «Психолог» №11-12(587-588), червень2016.

  6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

          Навчально-практичну підготовку та виховний процес в ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» забезпечують  83 штатних педагогічних працівників. Серед них мають вчену ступінь кандидата наук 2 співробітника, три викладача пройшли навчання в аспірантурі, два викладача навчаються в аспірантурі за профілем предметів, що викладають. Всі викладачі мають вищу освіту, їх освітня кваліфікація і досвід роботи на виробництві відповідають профілю предметів, які вони викладають. Система підбору, розстановки та атестації керівних та педагогічних кадрів спрямована на покращення якісного складу педагогічного колективу. Створений резерв викладачів із числа лаборантів та інші співробітників, які навчаються без відриву від виробництва в ВНЗ ІІІ-ІУ р. а. Для викладання окремих предметів запрошуються на вакансії висококваліфіковані викладачі в якості сумісників. Крім цього, до навчального процесу залучаються провідні спеціалісти виробництва, працівники науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації в якості голів Державних кваліфікаційних комісій, рецензентів дипломних проектів і робіт.

Склад викладачів за категоріями

Навчаль-

ний рік

Спеціаліст,

осіб

      ІІ

категорія,

осіб

       І

категорія,

осіб

Вища

категорія,

осіб

Викладач-

методист,

осіб

Всього

  осіб

  2016 18 7 16 42 15 83

За останні роки педагогічний колектив коледжу поповнився молодими викладачами, яким необхідно набувати досвіду та педагогічної майстерності. З цією метою організовано роботу школи викладачів-початківців, де вивчаються основні нормативні документи про освіту, питання педагогіки та психології, організації навчального процесу, ведення навчальної документації. Для проведення занять з молодими викладачами залучаються працівники науково-методичного центру вищої освіти, кращі викладачі коледжу та викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ р. а. В коледжі організоване взаємне відвідування навчальних занять.

Щорічно у відповідності до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010р. №93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за №1255/18550, в коледжі проводиться атестація педагогічних працівників.  Не атестованих і умовно атестованих за період 2014-2016р.р. в коледжі не було.

Директор коледжу атестувався в 2016 році, має вищу категорію і звання «викладач-методист».

В коледжі 2 педагогічні працівники нагороджені відзнакою Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України», 1- почесною відзнакою «А.С.Макаренко», 6 педагогів нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 15 педагогічних працівників нагороджені Почесними грамотами Дніпропетровської обласної адміністрації, обласного і міського департаментів освіти.

За останній  рік вивчено та узагальнено передовий педагогічний досвід наступних викидачів коледжу:

Назва Викладач Місце
2016 рік
Методична розробка «Нетрадиційні форми навчання» Комір М.В. 1
Методична розробка лекційного заняття на тему: «Господарське право» Масюк Н.О. 3
Методична розробка до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва»  

Тришкіна І.В.

 

3

Методична розробка за темою «Бінарні заняття-шлях до формування професійної спрямованості майбутніх фахівців»  

 

Засоба Ж.М.

 

 

2

Методика організації позааудиторної роботи з біології «Відкриті виховні заходи»  

Сковпіна Н.І.

Таранова В.Є.

 

2

2

Використання інтерактивних технологій в освітньому процесі з біології.  

Малярчук А.В.

 

1

    7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування

Організація виховної роботи в коледжі будується з урахуванням інтересів студентів, їх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальностей, на яких вони навчаються, термінів навчання. Важливим принципом організації роботи з молоддю є комплексний проектно-технологічний підхід, який вимагає єдності всіх його напрямів та спрямований на всебічний розвиток особистості вихованця.

Виховна робота коледжу ґрунтується на нормативно-правовій базі з питань виховної роботи:

-Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства»;

-Концепції виховання дітей та молоді;

-Концепції громадянського виховання;

-Національній доктрині розвитку освіти;

-Конвенції про права дитини;

-документах Міністерства освіти і науки України.

В коледжі розроблені і реалізуються дві програми, спрямовані на розширення пізнавальних і творчих здібностей студентів, а саме:

1.«Програма запровадження соціально-психологічного моніторингу під завдання освіти і виховання в коледжі»;

2.«Програма валео-екологічної культури, просвіти і виховання».

Колектив коледжу протягом звітного періоду працював над вирішенням головних завдань у системі виховної роботи:

-виховання нової людини на ґрунті духовного, народознавчого,

просвітницького потенціалу України;

-створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного

розвитку студентів, забезпечення права громадян на освіту;

-турбота про здоров’я студентів, пропаганда здорового способу життя;

-виховання громадянсько-патріотичних якостей завдяки продовженню

краєзнавчої та військово-патріотичної роботи;

-оновлення змісту і виховання, розробка та апробація нових  педагогічних технологій, методів і форм виховання.

В основі виховного процесу коледжу покладена система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів і студентів згідно із суспільно заданими цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати висококваліфікованим фахівцем, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе як особистості.

Реалізуючи концепцію освіти як процесу розвитку творчої особистості, в коледжі постійно йде пошук новітніх педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує.

Анкетування, соціологічні дослідження, індивідуальна робота дають змогу вивчати рівень вихованості, потреб, інтересів кожного студента. Така робота і підходи до неї не епізодичні, а носить систематичний, послідовний і постійний характер.

Керівництво виховним процесом здійснюють директор коледжу, його заступники, завідуючі відділень, керівники академічних груп, вихователь гуртожитку та студентське самоврядування. Розкладом та графіком роботи визначені дні та години, в які проводяться виховні заходи, що дає можливість диференціювати виховну роботу із студентами.

В коледжі проводяться виховні заходи, які позитивно впливають на світогляд студентів: дні здоров’я, свято квітів, огляди художньої самодіяльності груп, вечори відпочинку відділень, тижні предметних комісій, конкурси професійної майстерності, бесіди, лекції, зустрічі з цікавими людьми, спортивні змагання. Студенти коледжу відвідують  театри, музеї, філармонію, тематично-художні виставки та інші культурно-освітні заходи, які відбуваються у місті.

Постійно за планом роботи організовуються зустрічі з психологами, фахівцями центру соціальної служби у справах сім’ї та молоді Новокодацького району м. Дніпра.

В коледжі організовано роботу студентського загону волонтерів, який опікується пацієнтами гематологічного відділення дитячої лікарні №6 м. Дніпропетровська.

В коледжі працюють 4 гуртки художньої самодіяльності.

В  7 спортивних секціях займаються більш 200 студентів. Гордістю коледжу є дівоча волейбольна команда, неодноразовий переможець міських і обласних змагань, призер першості України серед ВНЗ I-II р.а.

У відповідності із вимогами Закону України «Про вищу освіту» в коледжі організовано студентське самоврядування. Представники від студентів є членами педагогічної ради коледжу, без їх участі не вирішуються питання призначення стипендії, відрахування студентів з коледжу, тощо.

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є Комітет у справах студентів та молоді коледжу.

Студентське самоврядування коледжу здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку, всього коледжу.

Метою діяльності органів студентського самоврядування коледжу є створення умов для самореалізації особистості студентів, виховання у студентів навичок майбутнього організатора, керівника, відповідальності за результат   своєї праці. Студентська рада гуртожитку є постійно діючим органом, який здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування гуртожитку.

Для більш ефективної роботи з батьками студентів в коледжі працює батьківський педагогічний всеобуч, який має на меті підвищення педагогічної компетенції батьків, вирішення проблем виховання підлітків спільними зусиллями педагога та батьків.

У коледжі діє система контролю відвідування занять студентами, яка включає щоденний, щотижневий, щомісячний контроль.

   8. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Для ефективного проведення навчально-виховного процесу у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» використовується матеріально-технічна база, яка постійно розвивається, удосконалюється, що дозволяє забезпечити необхідні умови для підготовки фахівців з ліцензованих спеціальностей згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти.

Навчально-матеріальна база коледжу включає два навчальних корпуси загальною площею 12669 кв.м., з яких 6897 кв.м. є учбовою площею, гуртожиток загальною площею 3884 кв.м.,  бібліотеку з читальним залом на 64 місця, спортивний та тренажерний зали, спортивний майданчик, дві навчальні майстерні, два актових зали, буфет на 40   посадкових місць.

Всі споруди знаходяться в задовільному стані. Навчальна площа на одного студента  складає  близько 9 кв.м.

Для організації навчального процесу, проведення практичних і лабораторних робіт створено 47 навчальних кабінетів, 27 лабораторій, 2 навчальні майстерні. Коледж має 4 комп’ютерних класи на 75 посадкових місць.

Всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем, що забезпечує в повному обсязі проведення лабораторно-практичних робіт.

Проблемними залишаються питання фінансування навчального закладу. Завдяки жорсткій економії коледж не має заборгованостей з оплати комунальних послуг та виплатою заробітної плати і стипендії.

Ремонтні роботи в коледжі здійснюються силами господарської частини і ремонтних бригад, які фінансуються з благодійного рахунку рішенням батьківського комітету.

Перелік основних ремонтно-будівельних робіт за 2016 рік:

 • замінено 4 стояки опалення в корпусі «Б»;
 • здійснено ремонт стелі коридору корпусу «А» (2 поверх) з заміною світильників;
 • проведено ремонт стін коридору 2-го поверху корпусу «А» з фарбуванням;
 • проведено ремонт котельної в гуртожитку;
 • введено в дію кабінет англійської мови (220А) і програмування (303Б);
 • замінено 8 дерев’яних вікон корпусу «А» на полімерні.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу у коледжі має плановий систематичний характер і спрямоване на стабільне зміцнення навчально-матеріальної бази закладу. В основу розвитку коледжу покладено оснащення всіх кабінетів і лабораторій комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням.

Матеріально-технічне забезпечення усіх спеціальностей коледжу гарантує якісну підготовку фахівців у відповідності з державними стандартами.

9. Практична підготовка майбутніх фахівців та їх працевлаштування

Практична підготовка студентів у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» проводиться у відповідності до  “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993р № 93, наказів та рішень колегії Міністерства освіти і науки України щодо практичної підготовки студентів, галузевих стандартів вищої освіти України,навчальних планів та програм з обраної спеціальності.

Усі практики мають відповідне методичне забезпечення та спрямовані на формування вмінь, визначених у освітньо-кваліфікаційних характеристиках та освітньо-професійних програмах.

На завершальному етапі навчання студенти проходять практичне навчання на підприємствах галузі, де отримують необхідні для кваліфікованої роботи навички та складають екзамен на отримання робочої професії.

Технологічна та переддипломна практики проводяться на  високотехнологічних підприємствах хімічної, нафто газопереробної та машинобудівельної галузей, з якими коледж уклав довгострокові договори про співробітництво.

Після закінчення практики кожен студент оформляє письмовий звіт про виконання програми практики, який оцінюється керівником від бази практики.

За результатами технологічних практик в коледжі проводяться навчально-практичні конференції за спеціальностями та публічні звіти студентів про проходження практики, особливості роботи того чи іншого підприємства, наявність і ефективність роботи сучасного обладнання, матеріалів, технологій.

Аналіз студентських звітів з технологічної практики та відгуки з підприємств показують, що рівень професійної підготовки відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик фахівців і задовольняє вимогам підприємств.

Більшість випускників мають організаційні здібності, добре орієнтуються в технічних та економічних питаннях, володіють комп’ютерною технікою, сумлінно і творчо ставляться до виконання своїх обов’язків.

Всі випускники коледжу, які навчаються за державним замовленням, забезпечуються договорами на працевлаштування.

В коледжі постійно проводиться моніторинг якості підготовки молодих спеціалістів, розроблена програма співпраці з підприємствами – замовниками кадрів

З 2011 року в коледжі створено комісію сприяння працевлаштування, основним завданням якої є забезпечення випускників першим робочим місцем.

Комісія здійснює:

– пошук вакантних місць з профілю отриманої спеціальності;

– організацію методичної допомоги студентам в складанні анкет, заяв;

– організацію тимчасової зайнятості студентів;

– організацію консультацій, проведення тренінгів з ефективного пошуку

роботи.

Директором коледжу постійно проводяться зустрічі з питань партнерського співробітництва з керівництвом центрів зайнятості і керівниками підприємств, випускниками коледжу з питань підвищення якості підготовки спеціалістів і покращення працевлаштування випускників.

На 2016 рік коледж уклав договори з рядом ведучих підприємств галузі на працевлаштування випускників, зокрема з ПАТ «Дніпроважмаш», ПАТ «ІнтерМікроДельта,Інк», ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського», ДП «НВО ПХЗ»,  ПАТ «Веста-Дніпро»,  ДП ВО «ПМЗ ім. О.М.Макарова» та інші.

При прогнозованому випуску молодих спеціалістів в 2017 році 200 осіб, коледж має на цей період 220 місць для працевлаштування за фахом випускників.

Робота над вдосконаленням існуючої в коледжі системи працевлаштування є одним з найважливіших концептуальних напрямів діяльності навчального закладу.

   10. Фінансово – господарська діяльність

         ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» – бюджетна установа, підпорядкована Міністерству освіти і науки України і фінансується за рахунок коштів загального фонду Держбюджету, спеціального фонду, який формується із власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються коледжем згідно із чинним законодавством та надходжень від отриманих благодійних внесків та подарунків.

Згідно з кошторисом та планом використання бюджетних коштів за загальним фондом було отримано фінансування на поточні видатки в таких обсягах:

2016р.        – 15492335грн.

За спеціальним фондом у кошторисі планувалось фінансування на поточні видатки в таких обсягах:

2016р.        – 844091 грн.

Благодійна допомога була отримана в таких розмірах:

2016р.        – 53123 грн.

Кошти загального та спеціального фондів бюджету за 2016р. використовувались виключно на цілі, передбачені кошторисом.

В господарській частині коледжу створена ремонтна бригада, яка постійно працює над проведенням поточних ремонтів. В зв’язку із обмеженістю державного фінансування, ремонтні роботи значною мірою здійснюються за благодійні кошти і дарунки.

В коледжі розроблені заходи по економії енергетичних ресурсів. З метою тепло збереження в навчальних корпусах і гуртожитку ведеться робота по заміні дерев’яних вікон на пластикові, заміна дверей на склопакети, заміна труб системи опалення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

З метою економії електроенергії лампи накалювання замінюються на сучасні люмінесцентні світильники.

Бухгалтерській облік у коледжі ведеться у меморіальних ордерах згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999р. №114, а також у відповідності до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мінфіна України від 28.01.2002р. №57.

Призначення та виплата стипендії студентам коледжу здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. №882 (зі змінами).

Грошове забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003р. №763.

Виплати всіх соціальних гарантій студентам здійснюються своєчасно і в повному обсязі.

Нарахування та виплата заробітної плати у коледжі здійснюється на підставі штатних розписів, тарифікаційних списків педагогічних працівників на відповідні дати, які відповідають доведеним лімітам, табелів робочого часу, наказів.

Протягом 2016 року безпідставних затримок заробітної плати не було. Заробітна плата, відпускні, лікарняні та грошова допомога на оздоровлення сплачені в повному обсязі та в установлені терміни.

Адміністрацією коледжу виконуються всі  пункти колективного договору, в тому числі з питань охорони праці, оздоровлення працівників, виплати заробітної плати.

Коледж в повному обсязі розраховується за використанні комунальні послуги та енергоносії відповідно до укладених договорів.

Всі співробітники коледжу проходять навчання, інструктажі, перевірки знань з питань правил техніки безпеки згідно з чинним законодавством.

Щорічно проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка наявності обладнання. Списання матеріалів, фізично застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, який затверджується директором коледжу.

   11. Розвиток соціальної сфери

Виконання програми соціального розвитку у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» проводиться за напрямками:

 1. Духовний і соціальний розвиток студентської молоді;
 2. Духовний і соціальний розвиток викладачів і співробітників.

З метою соціального захисту студентів в коледжі реалізуються

наступні заходи:

1.Створені належні побутові умови для отримання студентами освіти;

 1. Створено фонд соціальної допомоги відповідно до «Положення про

порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії, для  надання матеріальної допомоги та преміювання студентів коледжу;

3.Реалізуються Державні програми соціального захисту пільгових категорій студентів;

4.Надається консультаційна допомога з питань законодавчого забезпечення захисту студентів пільгових категорій;

5.Забезпечуються умови для проходження безкоштовного медичного обслуговування;

6.Працевлаштовуються випускники пільгових категорій і випускники, які навчаються за рахунок державного бюджету.

У коледжі організовано роботу із студентами пільгових категорій, зокрема із студентами-сиротами. Хід виховної роботи із студентами вказаної категорії контролюється заступником директора з виховної роботи. Фінансове  забезпечення студентів-сиріт здійснюється щомісячно з виплатою усіх належних їм державних та соціальних виплат, стипендії.

Робота з покращення духовності і розвитку соціальної сфери розпочинається з проведення у кожній навчальній групі виховних годин на різноманітні теми, які хвилюють студентську молодь. Постійно проводяться загальні заходи: тематичні концерти, екскурсії в музеї, на художні виставки, відвідування театрів, поїздки визначними місцями України.

Студенти приймають активну участь в роботі гуртків художньої самодіяльності і спортивних секціях.

Коледж має гуртожиток, який повністю забезпечує потребу в місцях    для проживання іногородніх студентів.

У гуртожитку створені всі необхідні умови для забезпечення побутових потреб мешканців, а саме: працюють душові кімнати, підтримується належний температурний режим, працюють кухні і побутові кімнати. Підготовка до занять проводиться в читальному залі, кімнатах самопідготовки.

В гуртожитку постійно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи кімнат для проживання та місць загального користування, поточні та капітальні ремонти, придбання обладнання.

Всім студентам, які за підсумками екзаменаційних сесій отримують право на стипендію, до 25 числа поточного місяця здійснюється її виплата. Крім того, студентам, які мають складне матеріальне становище, виплачується матеріальна допомога. Велика увага  приділяється соціальному захисту дітей-сиріт та інвалідів. Цим категоріям студентів відповідно до чинного законодавства України виплачується грошове забезпечення.

Соціальні програми, які діють у коледжі, направлені на розвиток соціальної сфери для викладачів і співробітників.

Режим роботи, графіки навчального процесу, тривалість занять та перерв встановлені Правилами внутрішнього розпорядку для працівників. Робочий час педагогічних працівників визначається розкладом занять.

Для всіх працівників забезпечені необхідні умови праці, всі робочі місця обладнані необхідними меблями та інвентарем. Своєчасно виплачується заробітна плата, один раз на рік кошти на оздоровлення.

Відповідно до діючого законодавства викладачі і співробітники коледжу за досягнення високих показників в роботі заохочуються грошовими винагородами.

Неповнолітні діти педагогічних працівників і співробітників до новорічних свят отримують подарунки.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» вдало поєднує багаті традиції, сформовані впродовж десятиліть із новими тенденціями розвитку вищої школи, визначеними програмними документами Міністерства освіти і науки України.  Розроблена стратегія розвитку коледжу до 2020р., що ґрунтується на реаліях дня і передбачає кардинальні зміни прискорення розвитку коледжу, визначила нову філософію освіти, пріоритети та механізми їх реалізації, успішно реалізується і дає свої результати.

Сьогодні коледж визначається високою якістю підготовки фахівців, сформованим комплексом організаційних та фінансових механізмів, які стимулюють навчальну, методичну та виховну діяльність в коледжі. За останні три роки в коледжі проведена значна робота по осучасненню навчально-виховного процесу шляхом розширення використання ІТ- технологій, зміцнення навчально-матеріальної бази, розширення зв’язків з ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації, омолодження та  якісного зростання педагогічного колективу.

На сьогодні актуальними для вирішення є наступні проблеми:

–  продовження реконструкції навчального корпусу «А» (побудови 1933р.) шляхом використання сучасних будівельних і конструкційних матеріалів;

–  оновлення і розширення комп’ютерної бази коледжу;

– вдосконалення методики оцінювання якості роботи педагогічних працівників та створення ефективної моделі матеріального та морального заохочення.

  12. Перспективний план розвитку

         З метою реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні в ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» розроблено  перспективний план розвитку, який покладено  в основу роботи педагогічного колективу.

Пріоритетним у діяльності коледжу на наступні п’ять років є:

–  безумовне виконання законодавчих актів та нормативних документів Кабінету Міністрів України, державних органів влади;

– підготовка за державними стандартами молодших спеціалістів за акредитованими спеціальностями;

– виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини;

– створення умов для постійного підвищення рівня підготовки молодших спеціалістів відповідних напрямів;

– реалізація прав громадян України на отримання ступеневої вищої освіти.

Зазначені пріоритети реалізуються шляхом вирішення слідуючих основних завдань:

1.Впровадження новітніх технологій навчання та практичної підготовки молодших спеціалістів шляхом відпрацювання соціального партнерства з підприємствами, замовниками кадрів;

2.Розробка і впровадження нових форм і засобів надання освітніх послуг;

3.Пошук та впровадження нових ефективних форм профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх закладів;

4.Продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення дисципліни  навчального плану та управлінської діяльності;

5.Забезпечення подальшого розвитку студентського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

6.Створення необхідних умов для роботи методичних підрозділів та активізації їх діяльності щодо надання допомоги молодим викладачам;

7.Активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними студентами, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки студентів до олімпіад та конкурсів різного рівня;

8.Залучення викладачів та студентів до активної науково-дослідної роботи;

9.Удосконалення процесу професійно-практичної підготовки студентів, їхнього професійного розвитку, підготовки та працевлаштування;

10.Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов для якісної організації навчально-виховного процесу, високопродуктивної праці співробітників, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, соціального страхування.

 

Директор коледжу                         С.С. Касьян