Звіт директора

звіт директора на засіданні наглядової ради

Звіт директора за 2020р

Звіт директора за 2019

Доповідь на Раді Директорів  22.11.2018

Звіт директора за 2017

З В І Т

директора Державного вищого навчального закладу

„Дніпропетровський політехнічний коледж”

КАСЬЯНА Станіслава Станіславовича

за 2014 рік

про виконання умов контракту № ІV-17 від11 липня 2014р.

        І Загальна характеристика

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

         ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» надалі (ДПК) – державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Коледж розташований за адресою

49017, м. Дніпропетровськ, пр-т Петровського, 38.

Навчальний заклад засновано в березні 1930 року Постановою Ради Народних Комісарів УРСР як «Дніпропетровський коксо-хімічний технікум». В 1960 році його було перейменовано в Дніпропетровський хіміко-механічний технікум. В 1991 році наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 17.04.1991 №189 технікум перетворено в Дніпропетровський політехнічний коледж. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993р. №220 коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Коледж – самостійний освітянський статутний суб’єкт, має права юридичної особи, рахунки в установах банку, печатку і штампи, веде самостійний баланс, діє на підставі чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

Коледж має 3 денних  відділення. Навчальний заклад діє на основі ліцензії (серія АЕ №458573 видана 28.07.2014р., рішення ДАК від  08.07.2014р., протокол №110, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2014р. №2642-л), яка засвідчує право Дніпропетровського політехнічного коледжу на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста із дев’яти спеціальностей з ліцензованим  обсягом прийому 420 осіб на денному та 35 осіб на заочному відділеннях.

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в ХХІ столітті, коледж є  членом навчально-науково-освітніх комплексів Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ), Дніпропетровського національного університету, Національного гірничого університету

(м. Дніпропетровськ).

Результати вступної кампанії 2014р.

 

Назва показника

 

2014

Зараховано (всього осіб) 216
За кошти державного бюджету

денна

заочна

215

215

За кошти фізичних та юридичних осіб

(всього осіб), у т.ч.

денна

заочна

1

 

1

Загальний конкурс 1,23

Матеріально-технічну базу коледжу складають: два навчально-лабораторні корпуси загальною площею 12669 кв. метрів, 73 навчальні кабінети і лабораторії, дві майстерні, спортивний і тренажерний зали, гуртожиток, буфет на 40 посадкових місць, бібліотека з читальною залою, медичний пункт.

В навчально-виховному процесі коледж користується обладнаними лабораторіями та кабінетами. Більшість кабінетів обладнані комп’ютерною технікою і Wi-Fi інтернетом.

Бібліотека має ізольоване приміщення для розташування книжкового фонду і читальну залу на 64 посадкових місця.

Книжковий фонд складає 52527 одиниць, з яких: навчальної літератури – 43705 одиниць, художньої – 8822 одиниць. Коледж отримує підписні, періодичні видання. Також в бібліотеці знаходяться методичні розробки на електронних носіях для самостійної роботи студентів. В бібліотеці є 4 ПЕОМ з підключенням доInternet для самостійної роботи студентів.

На балансі навчального закладу знаходиться гуртожиток загальною площею 3884 кв. метрів. Забезпеченість студентів гуртожитком складає 100%.

Касьян Станіслав Станіславович, директор Дніпропетровського політехнічного коледжу, розпочав свою діяльність у навчальному закладі в 1982 році, коли був зарахований на посаду викладача історії як молодий спеціаліст після закінчення Дніпропетровського державного університету. З 1985 по 1990 рік працював завідуючим відділенням. В 1990 році призначений на посаду заступника директора з навчальної роботи. В січні 1997 року вперше обраний директором коледжу, після чого переобирався в 2000, 2005, 2011,2014р.р.

Касьян Станіслав Станіславович – відмінник освіти України, нагороджений відзнакою МОНУ «А. Макаренко», нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, має нагороди Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міського голови

м. Дніпропетровська і т.і.

В 2014 році коледж отримав ліцензії на здійснення підготовки фахівців із спеціальностей: 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» і 5.05140101 «Біохімічне виробництво», причому фахівців з спеціальності  «Біохімічне виробництво»  в Україні не готує ні один ВНЗ І-ІІр.а., тому коледж став розробником державних стандартів з цієї спеціальності.

В коледжі здійснюється реконструкція матеріально-технічної бази, створені необхідні умови для якісного навчально-виховного процесу.

Об’єктом підвищеної уваги директора є питання співпраці адміністрації та педагогів з органами студентського самоврядування, що сприяє розвитку лідерського потенціалу студентської молоді, її громадської ініціативи, набуттю нею через соціальну практику досвіду активної і компетентної участі в громадському житті.

Директор коледжу постійно здійснює контроль  за якістю навчально-виховного процесу.

Навчально-виховна робота коледжу, діяльність студентського самоврядування, робота приймальної комісії постійно висвітлюється в новинах на сайті коледжу:  dpc.edu.ua.

Щорічно педагогічний колектив коледжу визначає науково-методичні цілі та завдання на навчальний рік. Реалізація завдань знаходить своє відображення в плануванні і практичній діяльності коледжу, забезпеченні ефективного і стійкого фінансово-економічного та господарського стану навчального закладу.

    2. Формування контингенту

Формування контингенту – одна з основних ланок роботи керівника та всього педагогічного колективу коледжу.

В коледжі постійно удосконалюють існуючі та  вишукуються нові форми профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії з метою стабільного притоку молоді на навчання.

Головним фактором формування контингенту коледжу та забезпечення виконання державного замовлення є діяльність приймальної комісії навчального закладу, яку очолює директор. На основі Умов прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому, Положення про приймальну комісію ґрунтується злагоджена та цілеспрямована діяльність комісії.

Уся документація з питань прийому до коледжу відповідає нормативним вимогам.

Створено постійно діючу ініціативну групу, яка організовує та направляє агітаційну та профорієнтаційну роботу, щорічно проводяться Дні відкритих дверей, створено сайт коледжу, де подається оновлена інформація щодо навчального закладу, оголошення про прийом. Реклама та агітаційна інформація надається в засобах масової інформації, виготовляються рекламні буклети тощо.

Коледж уклав договори про співпрацю з 43 школами міста Дніпропетровська та області. Учні цих шкіл мають змогу виконувати практичні і лабораторні роботи на базі коледжу. З метою встановлення тісних контактів з учнівською молоддю влаштовуються спортивні змагання студентів коледжу з командами шкіл, виступи гуртків художньої самодіяльності, спільні вечори відпочинку тощо.

Щорічно у коледжі складається план профорієнтаційної роботи та один раз на місяць відповідальний секретар приймальної комісії звітує на адміністративній раді про проведену роботу.

Завдяки всім переліченим факторам план прийому за державним замовленням виконується в повному обсязі.

В коледжі реалізується ряд заходів щодо збереження контингенту студентів:

–         всебічний аналіз успішності і відвідування занять;

–         організація додаткових консультацій для невстигаючих студентів;

–         створення умов для самостійної підготовки студентів;

–         адаптація студентів нового набору до умов навчання в коледжі.

З метою адаптації студентів здійснюються наступні заходи:

–         знайомство із студентами та їхніми родинами, анкетування студентів;

–         складання соціальних паспортів груп;

–         індивідуальні бесіди викладачів із студентами з метою вивчення особистості студента;

–         координація завідуючими відділень роботи викладачів, які працюють в групах нового набору;

–         щоденний контроль явки студентів на заняття;

–         залучення студентів нового набору до роботи в органах студентського самоврядування, науково-дослідницькій роботі, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, тощо;

–         знайомство з традиціями коледжу, з Правилами внутрішнього розпорядку коледжу.

З метою адаптації студентів першого року навчання проводиться вхідний контроль знань, організовуються консультації, додаткові заняття, індивідуальна робота. Питання прийому в коледж, а також адаптація студентів нового набору щорічно розглядаються на засіданнях педагогічної ради.

  3. Зміст підготовки фахівців

Професійна підготовка фахівців у ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» здійснюється на рівні державних галузевих стандартів вищої освіти України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з восьми напрямів з дев’яти спеціальностей.

Зміст освіти ліцензованих спеціальностей у Дніпропетровському політехнічному коледжі – це науково обґрунтована система дидактичного та методичного матеріалу для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», який визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичному забезпеченні, дидактичних засобах.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми, які є галузевими нормативними документами з підготовки студентів з кожної спеціальності коледжу визначають місце фахівця в структурі галузевої економіки держави і вимоги до його компетентності, а також нормативний термін навчання та нормативні форми державної  атестації.

Основним нормативним документом навчального закладу, що визначає зміст та організацію навчального процесу за ліцензованими спеціальностями, є навчальний план.

Зміст підготовки фахівців зі спеціальностей спрямований на забезпечення формування кінцевих професійних функцій майбутнього спеціаліста та визначений обсягом дисциплін, включених до навчальних планів зі спеціальностей.

В навчальних планах дотримано вимоги до співвідношення навчального часу між циклами підготовки, переліком дисциплін на обсягом годин на їх вивчення, які визначені у відповідності до освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста.

Усі дисципліни теоретичного та практичного циклів навчальних планів спеціальностей, у тому числі і всі види практик, забезпечені навчальними програмами, зміст яких повністю відповідає освітньо-професійним програмам підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями.

На підставі освітньо-професійних програм, навчальних програм  нормативних дисциплін викладачами коледжу складені робочі навчальні програми та тематичні плани, в яких викладено зміст конкретних навчальних дисциплін, послідовність вивчення змістових складових дисциплін,організаційні форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю знань, методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін, списки навчальної та методичної літератури. У робочих навчальних програмах передбачаються лекції, семінари, лабораторні і практичні заняття.  Питання їх якості розглядаються на засіданнях методичної ради.

Навчальні програми, зміст навчального матеріалу систематично поновлюються з урахуванням змін, які відбуваються в сфері освіти та економіки, запровадження нових виробничих технологій, тощо.

Відповідно до освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів за ліцензованими спеціальностями у Дніпропетровському політехнічному коледжі атестація випускників проводиться з 4-х спеціальностей у вигляді захисту дипломного проекту, а з 5-х спеціальностей – у вигляді комплексного державного екзамену.

Результати захисту дипломних проектів і здачі державних екзаменів підтверджують достатній рівень підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», що відповідає стандартним вимогам спеціальностей згідно з профілями їх діяльності, визначеними освітньо-професійними характеристиками, про що свідчать відгуки з підприємств, на яких працюють випускники коледжу.

Педагогічний колектив коледжу забезпечує якісний зміст підготовки студентів зі спеціальностей, орієнтується на сучасні вимоги до вищої освіти, впроваджує в навчальний процес новітні педагогічні технології з використанням ІТ- технологій, спрямовує навчальний процес на вивчення особливостей ринкової економіки.

4. Організація та науково-методичне забезпечення

                                 навчального процесу

Навчальний процес в Дніпропетровському політехнічному коледжі спрямований на досягнення основної мети – підготовку освіченого конкурентноспроможнього фахівця для промисловості України.

Організація навчального процесу враховує педагогічний потенціал, матеріальну і методичну бази коледжу, сучасні інформаційні технології і зорієнтована на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній і соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.

Планування навчально-виховного процесу в коледжі включає:

–         розробку та затвердження єдиного плану навчально-виховної роботи на навчальний рік;

–         розподіл педагогічного навантаження шляхом формування оптимальної системи якісного забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін;

–         розробку та затвердження річних планів роботи предметних комісій;

–         розробку і затвердження індивідуальних планів роботи педагогічних працівників на навчальний рік.

На основі навчальних планів розробляється графік навчального процесу, який затверджується директором коледжу.

Контроль виконання навчальних планів здійснюється директором і заступником директора з навчальної роботи. Контроль успішності,

відвідування занять, якості навчального процесу здійснюється шляхом проведення проміжних атестацій, здачі семестрових і державних екзаменів, заліків, проведенням обов’язкових та директорських контрольних робіт. Результати контролю обговорюються на засіданнях предметних комісій, методичній раді, педагогічних радах відділень.

Педагогічний колектив коледжу веде ефективну методичну роботу. Викладачами коледжу розроблені робочі навчальні програми для всіх дисциплін, усіх видів практик, конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали для практичних і лабораторних робіт, семінарських занять, модульні та комплексні контрольні роботи, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, тощо.

У коледжі працює методичний кабінет. В ньому знаходяться всі матеріали щодо організації, змісту і методики навчально-виховної діяльності: нормативна документація, робочі навчальні плани спеціальностей, плани роботи всіх структурних підрозділів, робочі навчальні програми з усіх предметів, методичні розробки з навчальної та виховної роботи, положення, методичні рекомендації різної направленості, пам’ятки для викладачів, керівників академічних груп, голів предметних комісій, студентів. Всі методичні матеріали систематизовані.

Колективним органом управління навчально-методичною роботою у коледжі є педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми, проблеми підвищення якості підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями, обговорення підсумків роботи колективу, планування та завдання на наступний рік, стан роботи відділень, практичного навчання, тощо.

Один раз на рік проводяться тижні-огляди предметних комісій. Підсумки цієї роботи заслуховуються на засіданні педагогічної ради.

Не рідше одного разу на два місяці проводяться засідання методичної ради коледжу, на яких аналізується стан навчально-методичного забезпечення предметів, вивчаються новітні педагогічні технології.

У коледжі розроблені навчально-методичні комплекси із всіх предметів.

На засіданнях адміністративної ради коледжу вирішуються важливі питання господарської, фінансової та управлінської діяльності.

5. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів

Науково-дослідницька робота студентів ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді. Науково-дослідницька робота ведеться з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчості та ініціативи для покращення підготовки фахівців нової генерації.

Студенти коледжу залучаються до виконання науково-технічних робіт, беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках.

Важливими напрямками у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення олімпіад з навчальних дисциплін у коледжі, що дозволяє вже на перших курсах навчання виявити обдарованих студентів. Відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-заходи науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого Міністерством освіти і науки України від 18 серпня 1998р. №305, на виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України від 04 березня 2011 року №213/16, у коледжі щорічно проводяться олімпіади із всіх  загально – освітніх дисциплін і більшості спеціальних дисциплін. Переможці олімпіад отримали грамоти та призи, взяли участь у міських, обласних і республіканських олімпіадах.

Підсумки участі студентів

     ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» в олімпіадах

 

Найменування олімпіади, конкурсу Рік ПІБ студента Зайняті місця
 

Обласна олімпіада з української мови

 

2014

 

Грунде А.

 

2

 

Міські олімпіади з:

–  біології

– хімії

– бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарева К.

Домбровська Л.

Біжко І.

 

 

2

2

3

Обласні олімпіади

ІІІ тур ХІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

 

 

 

 

 

Рощупкіна Д.

 

3

  Всеукраїнські  олімпіади

ІV Всеукраїнська олімпіада  з української мови

 

Паращина Є.

 

2

На базі коледжу працюють міське методичне об’єднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ р. а. (голова об’єднання – викладач вищої категорії Свириденко Л.В.) та обласне методичне об’єднання викладачів екології (голова об’єднання – викладач вищої категорії  Малярчук А.В.), за планом роботи яких проводяться засідання, семінари, конференції з навчально-методичних питань, обмін педагогічним досвідом, тощо.

В коледжі створено об’єднаний  спеціалізований інтернет-сайт міського методичного об’єднання викладачів хімії та обласного методичного об’єднання викладачів екології ВНЗ І-ІІ р.а.

На протязі  2014р. в коледжі були організовані і проведені:

–         обласна науково-практична конференція  «Екологія.Хімія.Освіта-2014» за участю як студентів і викладачів ВНЗ І-ІІр.а., так і вчених кафедри екології

Національного гірничого університету і Українського державного хіміко-

технологічного університету;

–         обласна студентська науково-практична конференція «Екохім-2014»;

–         обласна олімпіада з екології на звання «Кращий еколог» в 2014р.;

–         семінар-практикум викладачів хімічних дисциплін «Науково-дослідницька робота студентів під час вивчення хімічних дисциплін у ВНЗ І-ІІр.а.».

Студенти і викладачі коледжу в 2014р. приймали участь в науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова весна», які проводяться в Національному гірничому університеті.

6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Навчально-практичну підготовку та виховний процес в ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» забезпечують  85 штатних педагогічних працівників. Серед них має вчену ступінь кандидата наук 1 співробітник, три викладача пройшли навчання в аспірантурі, два викладача навчаються в аспірантурі за профілем предметів, що викладають. Всі викладачі мають вищу освіту, їх освітня кваліфікація і досвід роботи на виробництві відповідають профілю предметів, які вони викладають. Система підбору, розстановки та атестації керівних та педагогічних кадрів спрямована на покращення якісного складу педагогічного колективу. Створений резерв викладачів із числа лаборантів та інші співробітників, які навчаються без відриву від виробництва в ВНЗ ІІІ-ІУ р. а. Для викладання окремих предметів запрошуються на вакансії висококваліфіковані викладачі в якості сумісників. Крім цього, до навчального процесу залучаються провідні спеціалісти виробництва, працівники науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації в якості голів Державних кваліфікаційних комісій, рецензентів дипломних проектів і робіт.

В 2014 році педагогічний колектив коледжу поповнився 6 молодими викладачами, яким необхідно набувати досвіду та педагогічної майстерності. З цією метою організовано роботу школи викладачів-початківців, де вивчаються основні нормативні документи про освіту, питання педагогіки та психології, організації навчального процесу, ведення навчальної документації. Для проведення занять з молодими викладачами залучаються працівники науково-методичного центру вищої освіти, кращі викладачі коледжу та викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ р. а. В коледжі організоване взаємне відвідування навчальних занять.

Щорічно у відповідності до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010р. №93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за №1255/18550, в коледжі проводиться атестація педагогічних працівників.  Не атестованих і умовно атестованих в 2014р. в коледжі не було.

Директор коледжу атестувався в 2010 році, має вищу категорію і звання «викладач-методист».

В коледжі 2 педагогічні працівники нагороджені відзнакою Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України», 1- почесною відзнакою «А.С.Макаренко», 6 педагогів нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 15 педагогічних працівників нагороджені Почесними грамотами Дніпропетровської обласної адміністрації, обласного і міського департаментів освіти.

   7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування

Організація виховної роботи в коледжі будується з урахуванням інтересів студентів, їх вікових та індивідуальних особливостей, спеціальностей, на яких вони навчаються, термінів навчання. Важливим принципом організації роботи з молоддю є комплексний проектно-технологічний підхід, який вимагає єдності всіх його напрямів та спрямований на всебічний розвиток особистості вихованця.

Виховна робота коледжу ґрунтується на нормативно-правовій базі з питань виховної роботи:

–         Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства»;

–         Концепції виховання дітей та молоді;

–         Концепції громадянського виховання;

–         Національній доктрині розвитку освіти;

–         Конвенції про права дитини;

–         документах Міністерства освіти і науки України.

В коледжі розроблені і реалізуються дві програми, спрямовані на розширення пізнавальних і творчих здібностей студентів, а